PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Podniková ekonomika - N437005A
Anglický název: Enterprise Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / 75 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Staré označení: PE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N437005, Z437005
Je záměnnost pro: N437005
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (22.11.2012)
Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech - vymezení podniku, vliv státu na podnikání, daňový systém v ČR, aktiva a pasiva podniku, zdroje financování; v oblasti řízení výroby charakterizovat jednotlivé vstupy do výrobního procesu a objasnit jejich standardizaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (13.09.2016)

Studenti budou umět:

Analyzovat náklady podniku při znalosti velikosti objemu produkce a předpokladu obecného i konkrétního vývoje nákladů.

Kalkulovat náklady na jednotku výkonu.

Orientovat se v základních účetních výkazech a daňové soustavě ČR.

Analyzovat výrobní proces a spočítat vybrané standardy pro jeho řízení.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (22.11.2012)

Z:Soukupová V.,Strachotová D.,Podniková ekonomika,VŠCHT Praha,Praha,2009,788070807118

Z:Strachotová D. a kol.,Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807354

D:Synek M. a kol.,Manažerská ekonomika,Grada,Praha,2011,9788024734911

D:Holman R.,Ekonomie,C.H. Beck,Praha,2011,978807400006

D:Tomek G.,Vávrová V.,Řízení výroby,Grada,Praha,2000,8071699551

D:Mansfield E.,Allen W.B.,Roberty N.A.,Weigelt K.,Managerial Economics, Tudory, Applications and Case,W.W.Norton Copany,New York,2002,0393976777.

D:Samuelson W.F.,Marks S.G.,Managerial Economics,Wiley,Boston,2003,0470000449

Studijní opory
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.09.2016)

http://147.33.74.135/knihy/uid_ekniha-002/pages-img/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-735-4

http://uem.vscht.cz/node/46?language=cs

The Global Marketplace student’s manual

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (16.09.2018)

Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Za splnění podmínek pro udělení zápočtu se považuje získání minimálně 55 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Body lze získat ze dvou dílčích testů A a B, každý z nich je za 50 bodů. Test A se píše v 7. a/nebo 8. týdnu semestru, jeho obsahem je látka z 1.-6. týdne výuky. Termíny pro test B jsou vypsány ve 13. a/nebo 14. týdnu semestru a zároveň i v 1. týdnu zkouškového období, test obsahuje látku ze 7.-12. týdne výuky.

Pokud se studentům nepodaří získat potřebný počet bodů, mohou psát souhrnný test. Tento test obsahuje látku celého semestru, je možné získat max. 100 bodů, limit pro získání zápočtu pak je 55 bodů. V případě neúspěchu u souhrnného testu lze psát jeden opravný test.

Zápočet získaný v letním (zimním) semestru je uznán pouze v navazujícím zimním (letním) semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (16.09.2018)

1. Podnik jako ekonomický a právní subjekt, vliv státu, daňový systém ČR

2. Daňový systém ČR

3. Cíle podniku a způsoby a kritéria jejich plnění

4. Aktiva podniku, struktura, stálá a oběžná, oceňování majetku, úpravy hodnot (odpisy), doba obratu, struktura pasiv, zdroje financování

5. Náklady a výnosy z pohledu účetnictví, výkaz cash flow

6. Náklady a jejich členění, bod zvratu

7. Podnik jako subjekt na trhu, tržby, zisk, cena

8. Finanční a ekonomická analýza

9. Efektivnost investic, inovace, faktory hodnoty podniku

10.Kalkulace nákladů a výkonů, využití kalkulací, kalkulace prostým dělením

11.Neabsorpční kalkulační postupy, specifické kalkulační postupy v podnicích chemického a potravinářského průmyslu

12.Výrobní proces a jeho struktura, typy výrob, časové, prostorové a věcné návaznosti výrobních procesů

13.Základní prvky výrobního procesu, ukazatele jejich využití, normy a jejich postavení, materiál a energie ve výrobě

14.Výrobní zařízení, pracovníci a další výrobní faktory, celková produktivita, produktivita práce

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (22.11.2012)

Pro studium předmětu není nutné splnit speciální vstupní požadavky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (10.11.2015)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha