PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Algoritmizace a programování - N445002
Anglický název: Algorithms and Programming
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: AAP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (14.11.2012)
Cílem předmětu je naučit se algoritmizovat postupy řešení daného problému. Student se seznámí s vlastnostmi algoritmů, jejich složitostí a možnostmi zrychlování. Na konkrétních příkladech se naučí vytvářet typické algoritmy s větvením a cykly. Důležitou součástí předmětu je i seznámení se s principy a základními aplikacemi objektového programování. Algoritmizace a objektové programování se vyučuje v prostředí výkonného počítačového systému pro technické výpočty Matlab. Ten umožňuje doplnit znalosti algoritmizace i o využívání prostředků symbolické matematiky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

  • sestavovat algoritmy střední obtížnosti a realizovat je v programovacím systému Matlab,
  • dále budou znát vlastnosti algoritmů a umět je posoudit z hlediska jejich časové a paměťové náročnosti,
  • budou rovněž znát principy objektového programování,
  • řešit úlohy prostředky symbolické matematiky.
Literatura -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Z:Novák J.,Pultarová I.,Novák P.,Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu,ČVUT Praha 2005,Fakulta stavební,80-01-03308-2

Z:Dušek F.,MATLAB a SIMULINK - úvod do používání,Univerzita Pardubice,2001,80-7194-273-1

Z:Zaplatílek K.,Doňar B.,MATLAB pro začátečníky,Praha: BEN Praha,2003,80-7300-095-4

Z:Zaplatílek K.,Doňar B.,MATLAB - tvorba uživatelských aplikací,Praha: BEN Praha,2004,80-7300-133-0

D:Sedgewick R.,Wayne K.,Algorithm,4th Edition,Addison-Wesley,Reading 2011,978-0321573513

Studijní opory -
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

elektronická učebnice ÚPŘT VŠCHT Praha »Algoritmizace v MATLABu«, URL: http://vyukaap.vscht.cz/

Metody výuky
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

viz Zátěž studenta

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Sestavení algoritmu střední obtížnosti a jeho realizace v programovacím systému Matlab.

Sylabus -
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

1. Prostředí Matlabu a jeho nastavení, dialogový a programový režim, základní operace

2. Vektorové a maticové operace, skalární, vektorové a maticové funkce, editor Matlabu

3. Vytváření uživatelských funkcí, přiřazovací příkaz, lineární algoritmy

4. Pojem algoritmu, jeho vlastnosti, algoritmizace, složitost algoritmů, zrychlování algoritmů

5. Programování rozvětvených algoritmů

6. Cyklické algoritmy s předem určeným počtem opakování

7. Cyklické algoritmy řízené podmínkou, iterační výpočetní metody

8. Řešení nelineárních rovnic, Newtonova metoda, funkce fzero

9. Programové moduly, přenos parametrů, volání jednoho podprogramu druhým, funkce feval

10. Práce s datovými soubory, import dat z tabulkového procesoru, export souborů z Matlabu

11. Objektově orientované programování: třída, objekt, vlastnosti, zapouzdření, nezbytné metody

12. Objektově orientované programování: metody a jejich spouštění, operátory, dědičnost

13. Symbolická matematika, objekty symbolických proměnných, symbolické operace, derivace, integrace

14. Symbolické řešení nelineárních rovnic a obyčejných diferenciálních rovnic

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Základy ovládání osobního počítače.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Aktivní účast na seminářích, absolvování závěrečného testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha