PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Logické řízení - N445019
Anglický název: Logical Control
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)
Předmět Logické řízení se zabývá nespojitým (diskrétním, logickým) řízením technologických zařízení a jiných objektů, např. montážních linek, výtahů, světelné signalizace křižovatek apod. Soustřeďuje se na programovatelné automaty jako v současnosti nejčastěji používané logické řídicí systémy a na jejich aplikace. Teoreticky pokrývá metody návrhu kombinačních a sekvenčních logických systémů. Z programovacích jazyků pro řídicí systémy normy IEC 61131-3 jsou systematicky probírány jazyk logických schémat a jazyk sekvenčních diagramů. Velký důraz je přitom kladen na praktické osvojení návrhu řídicích aplikací s programovatelnými automaty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Analyzovat praktická zadání logických řídicích systémů

Navrhnout a odladit řídicí program pro programovatelný automat v jazyce logických schémat

Navrhnout a odladit řídicí program pro programovatelný automat v jazyce sekvenčních diagramů

Simulovat chování programovatelného automatu s navrženým programem

Testovat chování reálného programovatelného automatu s navrženým programem

Literatura -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Z:Šmejkal L., Martinásková M.,PLC a automatizace,BEN-technická literatura,Praha,1999,8086056589

Z:Bayer J., Hanzálek Z., Šusta R.,Logické systémy pro řízení,Vydavatelství ČVUT FEL,Praha,2000,8001021475

Studijní opory -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Kadlec K., Kmínek M.,Měřicí a řídicí technika - el. učebnice,http://uprt.vscht.cz/ucebnice/MRT

Stránky předmětu Logické řízení v sytému podpory výuky http://moodle/vscht.cz

Metody výuky
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Přednášky.

Samostatná a kolektivní práce v laboratorních cvičeních.

Samostatný projekt návrhu logického řízení.

Individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

1. Hierarchická struktura a funkce podnikových řídicích systémů

2. Spojení řídicích systémů s řízenými procesy, typy signálů

3. Použití a zpracování diskrétních vstupních a výstupních signálů

4. Logické systémy a funkce, Booleova algebra

5. Kombinační logické funkce a jejich minimalizace, Quineova metoda, Karnaughovy mapy

6. Jazyk logických schémat

7. Způsoby reprezentace sekvenčních logických systémů

8. Sekvenční řízení, jazyk sekvenčních diagramů

9. Programovatelné automaty (PLC)

10. Programovací jazyky podle normy IEC 61131-3

11. Vývojové prostředí Concept a simulátor PLC pro návrh řídicích algoritmů

12. Aplikace časovačů a čítačů, funkční bloky číslicového řízení

13. Případová studie 1 - řízení bioreaktoru, praktická ukázka

14. Případová studie 2 - řízení modelu kvašení piva, praktická ukázka

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Měřicí a řídicí technika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na povinných seminářích.

Vypracování tří laboratorních úloh návrhu logického řízení s automaty TSX Momentum.

Vypracování samostatného projektu logického řízení.

Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Požadavky pro získání bodového hodnocení u zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška.

(Bodové hodnocení 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha