PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Počítačové řídicí systémy - N445028
Anglický název: Computer Control Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B445009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)
Předmět Počítačové řídicí systémy se věnuje podnikovým řídicím systémům v celé podnikové hierarchii. Přitom podrobně probírá základní úrovně řízení až po střední úroveň, tj. řízení výroby. Postupně se věnuje specifikům řízení jednotlivých typů procesů od diskrétních přes kontinuální až po vsádkové a dále komunikaci operátora s řídicím systémem a databázové podpoře řízení výroby v reálném čase. Komplexním pojetím a důrazem na současné normy práce těchto systémů usnadňuje absolventům jejich zapojení do týmů realizujících a provozujících takové systémy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Pracovat na jednotlivých úrovních podnikových řídicích systémů od úrovně základního řízení procesů až po úroveň řízení výroby.

Spolupracovat efektivně s ostatními odborníky na řídicí a informační techniku v podniku při její instalaci i ůdržbě.

Literatura -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Z:Parshall J., Lamb L.B.,Applying S88:Batch Control form a User's Perspective,ISA New York,1999,978-1556177033

Z:Trevathan V.L.,A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2nd Edition,ISA NewYork,2006,978-1-55617-984-6, vybrané kapitoly

Studijní opory -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

www.batchcontrol.com/s88/

Metody výuky
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Přednášky.

Samostatná a kolektivní práce v laboratorních cvičeních.

Individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

1. Podnikové integrované hierarchické řídicí a informační systémy

2. Hardwarová a softwarová architektura hierarchických řídicích systémů

3. Řízení diskrétních výrobních procesů, programovatelné automaty

4. Praktické aspekty aplikace programovatelných automatů, připojení, programování

5. Řízení kontinuálních výrobních procesů, číslicové PSD regulátory

6. Praktické provozní modifikace a metody ladění PSD regulátorů

7. Řízení vsádkových procesů

8. Norma ISA S88 pro popis vsádkových výrob a jejich řízení

9. Informační a řídicí systémy výroby, dispečerské řízení

10. Komunikace s operátorem, systémy HMI + SCADA

11. Návrh komunikace s operátorem v programu InTouch Wonderware

12. Specifika práce s procesními daty, databáze reálného času

13. Komunikace systémů řízení výroby s podnikovými informačními systémy

14. Norma ISA S95 pro integraci výrobních a podnikových informačních systémů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Měřicí a řídicí technika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Aktivní účast na povinných laboratorních cvičeních a vypracování všech úloh během semestru.

Písemný test a ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.6 16
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha