PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Umělá inteligence - N445030
Anglický název: Artificial Intelligence
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)
Předmět poskytuje základní přehled v oblasti umělé inteligence od řešení problémů prohledáváním stavového prostoru až po fuzzy logiku. V praktické části předmětu je pozornost zaměřena na základy logického programování v jazyku Prolog a na návrh fuzzy systémů v prostředí Matlabu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Studenti budou umět:

Mít přehled v oblasti umělé inteligence.

Programovat v jazyku Prolog.

Rozhodnout, zda je daná úloha vhodná pro fuzzy regulaci.

Navrhnout fuzzy regulátor pro řešený problém.

Literatura -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Z: Russell S.,Norvig P.,Artificial Intelligence: A Modern Approach,Prentice Hall, Englewood Cliffs,2002,0137903952

Z: Novák V., Základy fuzzy modelování,BEN technická literatura,Praha ,2002,8073000091

D: Pokorný M.,Umělá inteligence v modelování a řízení,BEN technická literatura,Praha,1996,8090198449

D: Novák V.,Fuzzy množiny a jejich aplikace,SNTL,Praha,1990,8003003253

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Artificial Intelligence: A Modern Approach http://aima.cs.berkeley.edu/

Edward Sazonov: Fuzzy Logic and Applications, kurz EE509, Clarkson University, Potsdam, NY. http://www.intelligent-systems.info/classes/ee509/

SWI-Prolog's home http://www.swi-prolog.org/

Elektronické materiály ke kurzu.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (12.09.2011)

Během semestru jsou zadávány 2 samostatné projekty, z kterých je pro získání zápočtu nutné získat alespoň 50 % z max. možného bodového ohodnocení. Vlastní zkouška má písemnou formu.

Sylabus -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (24.09.2009)

1. Umělá inteligence - definice, dělení, základní pojmy

2. Nástroje a metody umělé inteligence

3. Řešení úloh prohledáváním grafu - neinformované strategie

4. Řešení úloh prohledáváním grafu - heuristické prohledávání

5. Hry dvou osob: metoda minimaxu, a - b prořezávání

6. Reprezentace znalostí: produkční systémy

7. Reprezentace znalostí: sémantické sítě, rámce

8. Reprezentace znalostí: predikátová logika 1.řádu

9. Fuzzy systémy, fuzzy množiny

10. Fuzzy relace, model sémantiky

11. Jazykové operátory

12. Pravidla usuzování

13. Fuzzy regulátor

14. Programovací jazyk Prolog

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Matematika I, Algoritmizace a programování

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha