PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Automatické řízení - N445048
Anglický název: Automatic Control Theory
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=101
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hanta Vladimír Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)
Předmět Automatické řízení se zabývá základními principy a metodami zpětnovazebního řízení jednorozměrových lineárních dynamických systémů. Studenti se postupně seznámí s matematickými základy teorie automatického řízení, způsoby modelování řízených soustav i řídicích systémů, nejdůležitějšími typy zpětnovazebních regulátorů, stabilitou regulačních obvodů a jednoduchými metodami návrhu zpětnovazebních regulačních obvodů v časové oblasti. Všechny postupy jsou aplikovány při řešení vybraných příkladů. K modelování, analýze a návrhu regulačních obvodů a k řešení příkladů a samostatných projektů je používán výpočetní a vizualizační systém Matlab.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

  • řešit základní výpočetní a vizualizační úkoly z oblasti automatické řízení v prostředí systému Matlab
  • vyšetřovat vlastnosti lineárních systémů a určovat jejich stabilitu
  • provést návrh parametrů regulátorů základními návrhovými metodami
  • teoretické závěry ověřovat zkoumáním časového chování systémů
  • provést syntézu jednorozměrového regulačního obvodu a simulačně zlepšit jeho chování
Literatura -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

Z: Balátě J.: Automatické řízení. BEN Praha, 2003, 978-80-7300-148-3

Z: Vítečková M.: Matematické metody v řízení, L a Z-transformace. VŠB�TUO Ostrava, 1998, 80-7078-570-5

D: Pao C. Chau: Process Control. A First Course with Matlab. Cambridge University Press, 2002, 0-521-00255-9.

D: Šulc B.: Teorie automatického řízení s počítačovou podporou. ČVUT, Praha, 1999, 80-01-01974-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=101

Metody výuky
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

Přednášky a výpočetní semináře

Řešení vzorových příkladů z oblasti automatického řízení

Vypracování samostatných projektů

Sylabus -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

1. Automatizace a automatické řízení. Systém, dynamický systém. Zpětná vazba.

2. Matematické modelování fyzikálních systémů, nelineární a lineární systémy, linearizace.

3. Základy Laplaceovy transformace. Přenos dynamického systému.

4. Blokové diagramy, algebra blokových diagramů. Výpočty přenosů dynamických systémů.

5. Klasifikace dynamických systémů, jejich popis. Statické a dynamické charakteristiky.

6. Regulátor PID, popis a charakteristiky základních typů regulátorů.

7. Regulační obvod, základní členy regulačního obvodu.

8. Dynamické vlastnosti regulačních obvodů.

9. Stabilita regulačních obvodů, základní kritéria určování stability.

10. Kvalita regulačních obvodů, její kritéria, vzájemné srovnání.

11. Experimentální metody nastavení regulátoru, srovnání.

12. Integrální metody nastavení regulátorů.

13. Technická realizace regulačních obvodů, analogové průmyslové regulátory, regulační ventily.

14. Analýza a syntéza regulačních obvodů pomocí simulace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

Algoritmizace a programování, Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Protokoly z individuálních projektů 25
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 15
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha