PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Počítačová technika - N445053
Anglický název: Computer Hardware
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=10
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (13.11.2012)
Předmět je zaměřen na hardware počítačů a periferních zařízení s hlavním zřetelem k osobním počítačům. Popisuje jeho vývoj od vzniku po současnost s důrazem na vysvětlení principů jeho funkce v soudobých počítačích. Pokládá základy pro navazující studium počítačových sítí, počítačového sběru dat, nebo programování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (03.07.2013)

Studenti budou umět:

 • používat logická hradla a logické operace,
 • ukládat jednoduchá data v digitální podobě,
 • napsat jednoduchý program v jazyce symbolických adres respektive strojovém kódu,
 • informovaně provádět nákup počítačů, počítačových komponent a příslušenství.

Literatura -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Z:Horák J.,Hardware učebnice pro pokročilé (4. aktualiz. vyd.),Computer Press,Praha,2007,8025117415

Z:Minasi M.,Velký průvodce hardwarem (1. vyd.),Grada,Praha,2002,8024702738

D:Meyer M.,Osobní počítač,Computer Press,Praha,2006,8025108341

D:Bernard J-M., Le Corvec R. a Hugon J.,Od logických obvodů k mikroprocesorům (2. vyd.),SNTL,Praha,1988

D:Starý J.,Mikropočítač a jeho programování (3. vyd.),SNTL,Praha,1988

D:Valášek P. a Loskot R.,Polovodičové paměti (2. vyd.),BEN - technická literatura,Praha,2000,8086056791

Studijní opory -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (19.11.2012)

http://diit.cz/

http://www.svethardware.cz/

http://en.wikipedia.org/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (23.10.2013)

Obecné

 • klasifikovaný zápočet - hodnocení A-E
 • 2 testy + 5 protokolů z laboratorních úloh
 • z testů je možné získat 40 + 40 bodů
 • za odevzdání protokolů 5 × 4 body
 • celkem je možné získat 100 bodů
 • minimum pro získání zápočtu: 50 bodů
 • účast na přednáškách je nepovinná
 • účast na cvičeních/laboratořích je povinná

Protokoly

 • každý student musí odevzdat protokol z minimálně 4 laboratorních úloh, tzn. že jeden protokol je možné neodevzdat, ale pouze v ospravedlnitelných případech jako je omluvená nepřítomnost na cvičení (v tom případě se započítá tolik bodů, kolik je průměrné hodnocení 4 odevzdaných protokolů)
 • protokoly musí obsahovat všechny náležitosti protokolu, být v elektronické podobě a ve formátu PDF nebo formátu podporovaném editorem MS Word XP
 • protokoly je třeba odevzdat do 14 dní po ukončení bloku příslušné laboratorní úlohy (popřípadě do zadaného termínu odevzdání) na serveru moodle.vscht.cz jako Úkol spolu s případnými dalšími požadovanými soubory v archivu typu ZIP

Testy

 • průběžné testy se budou psát v 7. (Test I) a 14. týdnu výuky (Test II)
 • souhrnné testy budou ve zkouškovém období
 • přesné termíny testů budou uvedeny na moodle.vscht.cz

Test I a Test II

 • 20 otázek po 2 bodech z látky za prvních resp. druhých 7 týdnů semestru
 • doba řešení 50 minut čistého času
 • bez použití jakýchkoli pomůcek, kromě tužky či pera

Souhrnný test

 • souhrnný test může psát každý student, který splnil podmínku odevzdání protokolů, avšak pouze dvakrát
 • v případě účasti na souhrnném testu je jeho hodnocení rozhodující pro udělení zápočtu bez ohledu na výsledek Testů I a II nebo předchozího souhrnného testu
 • 40 otázek po 2 bodech z látky za celý semestr
 • doba řešení 100 minut čistého času
 • bez použití jakýchkoli pomůcek, kromě tužky či pera
 • na jeden z termínů testu se zapisujte do Studijního informačního systému na adrese student.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (03.07.2013)

 1. Základní pojmy z fyziky související s počítačovou technikou (střídavý a stejnosměrný elektrický proud, hodinový takt, výkon, spotřeba) a číselné soustavy (převody mezi vybranými číselnými soustavami, aritmetické operace v dvojkové číselné soustavě).
 2. Jednotky informace (binární a dekadické předpony) a reprezentace dat v dvojkové číselné soustavě (celá čísla, čísla s plovoucí řádovou čárkou, znaky).
 3. Logické funkce (Booleova logika, hradla) a celočíselné bitové operace.
 4. Procesory (sčítačka, ALU) a strojové instrukce (JSA, strojový kód).
 5. Mikroprocesory (CISC, RISC) a architektury mikropočítačů (8080, x86, PowerPC, ARM).
 6. Základní desky (patice, zdroje, BIOS, CMOS), klávesnice a polohovací zařízení (myš, touchpad, ...).
 7. Druhy pamětí a polovodičové paměti (paměťové moduly).
 8. Pevné disky a disková pole (RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 0+1).
 9. Vyjímatelná paměťová média (CD, DVD, HD-DVD, Blu-ray, FDD, ZIP, flash paměti).
 10. Interní počítačové sběrnice (ISA, PCI, CNR, AMR, PCI-X a PCI-Express).
 11. Externí počítačové sběrnice (ATA, SATA, SCSI, RS-232, IEEE 1284, USB, FireWire).
 12. Modemy, bezdrátová komunikace (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi) a Ethernet.
 13. Grafické prostředky počítačů (grafické karty, zobrazovací jednotky, tiskárny).
 14. Zvukové prostředky počítačů (zvukové karty, kodeky).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (19.11.2012)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.4 10
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
Účast na seminářích 0.6 18
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Průběžné a zápočtové testy 80

 
VŠCHT Praha