PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Řízení projektů - N445056
Anglický název: Project Management
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)
Předmět Řízení projektů seznamuje s oblastí projektového řízení. Důraz je kladen na osvojení základních dovedností a získání praktických zkušeností s vypracováním plánů projektů a s jejich realizací. Studenti v předmětu získají znalosti, které jsou nutné pro pozdější samostatné vedení projektů a účast v nich. Tyto znalosti jsou přímo využitelné již při studiu pro lepší plánování a organizaci práce na ročníkových projektech a bakalářských a diplomových pracích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (11.08.2013)

Studenti budou umět:

Vypracovat plán projektu podle metodiky PMI

Řídit realizaci projektu podle metodiky PMI

Používat program MS Project pro podporu projektových činností

Literatura -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (11.08.2013)

Z:A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 2000 4th Edition,PMI USA,2000,9781933890517

D:Rosenau M.D.,Řízení projektů,Computer Press Praha,2000,8072262181

Studijní opory -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (11.08.2013)

http\\www.pmi.org

Kališ, J.: Řídíme projekty s MS Project 2000, Computer Press Praha, 2002

Adamec, F.: Řízení projektů pomocí Project 2000, Grada Praha, 2001

Uživatelské příručky programu MS Project od různých nakladatelů a případně dostupné na Internetu

Metody výuky
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Přednášky.

Aktivní samostatná a kolektivní práce ve cvičeních.

Samostatný projekt.

Skupinový projekt.

Individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (11.08.2013)

1. Úvodní pojmy, metody plánování a řízení projektů

2. Typy projektů, životní cyklus projektu

3. Týmová práce, vytvoření a řízení projektového týmu, informování o postupu projektu

4. Specifikace požadavků na cíle projektu, analýza a formulace inženýrského problému

5. Definice rozsahu projektu

6. Program MS Project (ProjectLibre) pro plánování a sledování projektů

7. Časový harmonogram projektu, kritická cesta

8. Plánování zdrojů a nákladů na projekt, rozpočet projektu, optimalizace plánu projektu

9. Identifikace, analýza a minimalizace rizik projektu

10. Definice a zajištění kvality projektu

11. Řízení projektu v jeho průběhu, změnové řízení

12. Projekty řídicích a informačních systémů

13. Životní cyklus projektu programového produktu - kaskádní model

14. Agilní metodiky vývoje programového produktu

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (11.08.2013)

Knowledge of Microsoft PowerPoint

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na povinných seminářích.

Vypracování dvou projekčních úloh.

Požadavky pro získání zkoušky:

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 15
Protokoly z individuálních projektů 25
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha