PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Statistická analýza dat - N445057
Anglický název: Statistical Data Analysis
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Svozil Daniel doc. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ROZ143 (14.11.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty srozumitelnou formou se základním aparátem pravděpodobnosti a statistiky. Probíraná témata patří mezi základní znalosti a zahrnují např. intervaly spolehlivosti a testování hypotéz, jednoduchou či násobnou lineární regresi, analýzu rozptylu či analýzu kategoriálních dat. Závěr přenášky bude věnován úvodu do vícerozměrných statistických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ143 (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Zvládat základy pravděpodobnosti a pravděpodobnostních rozdělení.

Zvládat základní statistické techniky, jako jsou intervaly spolehlivosti a testování hypotéz, analýza rozptylu či analýza kontingenčních tabulek.

Zvládat tvorbu lineárních regresních modelů.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ143 (14.11.2012)

Z:Rumsey D., Statistics for Dummies; For Dummies, 2003. ISBN 0764554239

Z:Rumsey D., Intermediate Statistics for Dummies, 2007. ISBN 0470045205

D:Andrew J. Vickers, What is a p-value anyway?, 2009. ISBN 0321629302

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ143 (15.02.2013)

Online materiály k přednášce na http://ich.vscht.cz/~svozil/teaching.html

"Statistics One" kurs z Princetonu na Courseře, Prof. Andrew Conway - https://www.coursera.org/course/stats1

"Introduction to Statistics" kurs se Stanfordu na Udacity, Prof. Sebastian Thrun - http://www.udacity.com/overview/Course/st101/CourseRev/1

"Computing for Data Analysis" kurs (použití a programování ve statistickém sysému R) na Courseře, Roger D. Peng - https://www.coursera.org/course/compdata


Zdarma dostupné následující učebnice:

CK12 Advanced Probability and Statistics

   B. Meery, D. DeLancey, E. Lawsky, L. Ottman, R. Almukkahal

   http://www.ck12.org/book/Probability-and-Statistics---Advanced-%2528Second-Edition%2529/r1/

Collaborative Statistics

   B. Illowsky, S. Dean

   http://cnx.org/content/col10522/latest/

OpenIntro Statistics

   D. M. Diez, Ch. D. Barr, M. Cetinkaya-Rundel

   http://www.openintro.org/stat/textbook.php

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ143 (14.11.2012)

V polovině semestru se píše zápočtová písemná práce. Na konci semestru studenti skládají písemnou zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ143 (07.06.2013)

1. Základy pravděpodobnosti, Bayesův teorém

2. Pravděpodobnostní rozdělení, populace a výběr, míry polohy, míry variability

3. Gausovské rozdělení, centrální limitní teorém, rozdělení výběrového průměru

4. Intervaly spolehlivosti

5. Testování hypotéz, nulová a alternativní hypotéza, chyba I a II typu

6. Korelace a kovariance, jednoduchá lineární regrese

7. Násobná lineární regrese, nelineární regrese

8. Analýza rozptylu

9. Analýza kategoriálních dat, χ2 test dobré shody, kontingenční tabulky

10. Neparametrické metody

11. Klasifikační metody, lineární diskriminační analýza

12. Metoda hlavních komponent

13. Shluková analýza

14. Shrnutí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ143 (14.11.2012)

Matematika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 5 84 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha