PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Zpracování obrazů II - N445060
Anglický název: Image Processing II
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Předmět je zaměřen na použití pokročilých metod zpracování vícerozměrných signálů při analýze a zpracování obrazů. Důraz je kladen na jejich praktické využití při zpracování reálných obrazů souvisejících s aplikacemi v chemii, biomedicíně a materiálovém inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Studenti budou umět:

  • aplikovat vybrané pokročilé metody z oblasti segmentace, registrace a rekonstrukce obrazu

  • kriticky zhodnotit možnosti využití jednotlivých metod

  • aplikovat a interpretovat pokročilé metody frekvenční analýzy obrazu
Literatura -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Z:Gonzales R.,Woods R.,Digital Image Processing,Prentice Hall,New Jersey,2008,9780135052679

D:Barrett H., Myers K., Foundations of Image Science,Wiley,New Jersey,2004,0471153001

D:Burger W.,Burge M., Digital Image Processing,Springer,Hagengerg,2008,9781846283796

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob2

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (18.09.2009)

Zápočet z předmětu je podmíněn aktivní účastí na cvičení.

Bodové hodnocení zkoušky je dáno součtem hodnocení

1. šesti malých praktických skupinových projektů,

2. jednoho individuálního projektu zpracovaného včetně prezentace,

3. ústní části zkoušky

Žádná z těchto 3 částí nesmí být opomenuta.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

1. Fourierova transformace a její aplikace v oblasti analýzy obrazů

2. Rekonstrukce obrazu s využitím Fourierovy transformace

3. Analýza hlavních komponent

4. Detekce objektů, stanovení polohy a orientace objektu

5. Pokročilé algoritmy redukce barev

6. Analýza nezávislých komponent

7. Potlačování rušivých složek v obraze

8. Geometrické transformace objektů

9. Registrace obrazů a související problémy

10. 2D diskrétní Wavelet transformace

11. Klasifikace textur s využitím WT

12. Binární a šedotónová matematická morfologie

13. Rozvoďová transformace

14. Pokročilé segmentační metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Zpracování obrazů I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 60
Zkouškový test 20

 
VŠCHT Praha