PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procedurální programování - N445062
Anglický název: Procedural Programming
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M445012
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na obecné znalosti nutné pro vývoj algoritmů, jejich zpracování a následnou verifikaci. Součástí je prezentace základních principů procedurálního programování, jazykových struktur, konstrukce příkazů a datových typů včetně zásad návrhu a realizace vybraných algoritmických struktur. Cílem je v prostředí Matlab ukázat principy a metody procedurálního programování a royvinout praktické návyky řešením rozmanitých úloh.
Poslední úprava: Kukal Jaromír (01.09.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Modulárně programovat v prostředí MATLABu

Navrhnout, realizovat a používat vlastní třídy objektů v MATLABu

Vytvořit grafické uživatelské rozhraní (GUI) v prostředí MATLABu

Poslední úprava: Kukal Jaromír (14.11.2012)
Literatura -

Z Rychlík J.: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1992

Z Zaplatílek K., Doňar B., MATLAB - tvorba uživatelských aplikací, BEN, 2004

Z Novák J., Pultarová I., Novák P., Základy informatiky: počítačové modelování v MATLABu, Vyd. ČVUT, 2005

D Dušek F., MATLAB a Simulink - úvod do používání, VŠCHT Pardubice, 2002

D Moore H., MATLAB for Engineers, Prentice Hall, 2007

D Sedgewick R.: Algorithms, Addison-Wesley, Reading, 1988

Poslední úprava: SMIDOVAL (15.12.2012)
Studijní opory -

interní studijní materiály

Poslední úprava: Kukal Jaromír (14.11.2012)
Sylabus -

1 Modulární programování, funkce, procedura, skript. Mnoharozměrné pole.

2 Strukturovaná proměnná a seznam. Realizace fronty, zásobníku a stromových struktur.

3 Základní datové typy, vlastnosti, operátory, funkce, konverze. Lokální a globální proměnné.

4 Řízení výpočtu, vyjímky, rekurze. Princip rozděl a panuj.

5 Objektově orientované programování: třída, objekt, vlastnost, zapouzdření, nezbytné metody.

6 Objektově orientované programování: metody a jejich spouštění, operátory, dědičnost.

7 Objektově orientované programování: aplikační šíře dokumentovaná na příkladech.

8 GUI: grafické objekty a jejich interaktivní vytváření.

9 GUI: grafické objekty a událostmi řízené programování.

10 GUI: spolupráce s aplikací a příklady komplexního řešení.

11 Práce s textovými a binárními soubory.

12 Formátovaný vstup a výstup.

13 Výhody a nevýhody modulárního přístupu.

14 Komparativní zhodnocení technik procedurálního programování.

Poslední úprava: SMIDOVAL (15.12.2012)
Vstupní požadavky -

Znalost MATLABu na základní úrovni.

Poslední úprava: Kukal Jaromír (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Algoritmizace a programování

Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha