PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aplikace mikroprocesorů - N445068
Anglický název: Application of Microprocessors
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (26.06.2013)
Předmět navazuje na Základy mikroprocesorové techniky, rozšiřuje teoretické i praktické dovednosti s hardwarovými a softwarovými možnostmi určité třídy mikroprocesorů a jejich využitím. Důraz je kladen na praktickou část výuky na školních vývojových mikroprocesorových deskách, která probíhá v moderní, nově vybavené laboratoři. Studenti se podrobněji seznámí s technikami programování mikrokontrolerů, jejich využitím pro ovládání vestavěných i externích periferií. Na závěr předmětu by studenti měli prokázat, že umí znalosti z dílčích okruhů propojit do rozsáhlého funkčního celku. Doporučuje se předem abslvovat předmět Základy mikroprocesorové techniky, nebo alespoň mít znalosti z algoritmizace a jazyka C.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (26.06.2013)

Studenti budou umět:

1. využít architekturu mikroprocesoru pro řešení určité třídy úloh a používat základní techniky programování v assembleru

2. ovládat periferní obvody mikroprocesoru

3. měřit neelektrické veličiny pomocí senzorů a předávat data nadřazenému PC

4. komunikovat s externími zařízeními typu klávesnice, display a V/V porty

5. měřit a řídit otáčky stejnosměrného motorku

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (30.09.2013)

R:Váňa V.,Začínáme s mikrokontrolery HC08,Technická Literatura BEN,2003,8073001241

R:Doughman G.,Programming the Motorola 68HC12 Family,Annabooks,USA,2000,8583915600

A:Herout P.,Učebnice jazyka C,Kopp,2010,9788072323838

Studijní opory -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (26.06.2013)

Studijní opory:

www.freescale.com - HCS08 Family, Reference Manual

www.freescale.com - M68HCS08 Microcontrollers, Data Sheet

Sylaby - poskytované studentům přihlášeným na předmět

Metody výuky
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Přednášky.

Experimentální práce v laboratoři.

Individuální konzultace.

Projekt.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (05.11.2012)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Vypracování a obhajoba tří samostatných programů, které demonstrují spolupráci základní mikroprocesorové desky s rozšiřujícími moduly.

Požadavky pro získání bodového hodnocení u zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška. Bodové hodnocení 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (08.07.2013)

1. Use of microprocessors in control systems. Methods of data processing.

2. Encoding data in a computer. Registers. The flow of instructions and data in the computer. CPU.

3. Assembly programming language. Integrated development environment CodeWarrior 08.

4. Communication with the microcontroller peripherals. Parallel and analog I/O controls.

5. Reset and R-T interrupt features.

6. Tools for communication with the technological process, timing system of microcontrollers.

7. Time functions implementation using timer/PWM module; serial communication interface modul.

8. External analog sensors, measurement of relative humidity.

9. External pulse-output sensors, measurement of temperature.

10. External parallel I/O module control.

11. Keyboard interrupt module. Control interface - matrix keyboard.

12. Control interface - LCD display.

13. DC motor control.

14. Revolution measurement. Identification of the system.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Algoritmizace a programování

Základy mikroprocesorové techniky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Vypracování a obhajoba tří samostatných programů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 25
Ústní zkouška 55

 
VŠCHT Praha