PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Distribuované zpracování dat - N445073
Anglický název: Distributed Data Processing
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M445015
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=116
Garant: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (30.07.2013)
Předmět je zaměřen na problematiku paralelního programování a distribuovaného zpracování dílčích procedur. Součástí předmětu je i rozbor komunikace a časové náročnosti jednotlivých procesů a odhad výkonnosti navržených paralelních procedur. Implementace studovaných metod je v programovacím jazyku JAVA.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (30.07.2013)

Předmět je zaměřen na problematiku paralelního programování a distribuovaného zpracování dílčích procedur. Součástí předmětu je i rozbor komunikace a časové náročnosti jednotlivých procesů a odhad výkonnosti navržených paralelních procedur. Implementace studovaných metod je v programovacím jazyku JAVA.

Literatura -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (25.04.2018)

Z: Tvrdík, P.: Parallel Algorithms and Computing. ČVUT Praha, 2010. 978-80-01-04333-2.

D: Lea, D.: Concurrent Programming in Java: Design Principles and Pattern (2nd Edition). Prentice Hall, 1999.978-0-201-31009-2.

D: Koubková, A., Pavelka, J.: Úvod do teoretické informatiky. MATFYZPRESS Praha, 2003. 80-85863-33-2.

D: Herout, P.: Učebnice jazyka Java. KOPP České Budějovice, 2010. 978-80-7232-398-2.

D: Matoušek, J., Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky. Karolinum Praha, 2010. 80-85863-17-0.

D: Wilkinson, B., Allen, M.: Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers. Prentice Hall, 1999.0-13-671710-1.

D: Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Učební text FIT VUT v Brně, 2004. 80-214-2608-X.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (06.02.2018)
  • elektronické materiály jsou dostupné na http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=116

  • Java SE API Documentation, http://java.sun.com >> http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

  • elektronická nápověda a dokumentace k MATLAB Parallel Computing Toolbox, MATLAB Distributed Computing Server

Metody výuky -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (13.11.2012)

Přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (13.11.2012)

1. Softwarové možnosti optimalizace úloh. Distribuované a paralelní zpracování dat. Paralelizace úloh na vícejádrových procesorech.

2. Jednoduché synchronizační operace a blokující synchronizační primitiva.

3. Modelové problémy synchronizace. Podpora synchronizace v programovacím jazyku.

4. Definice základních pojmů z asymptotické paralelní složitosti a jejich aplikace.

5. Výpočetní model PRAM. Definice základních pojmů z teorie paralelních výpočtů. Složitost rekurzivního zpracování a paralelizace rekurzivních úloh. Paralelizace násobení matic.

6. Paralelní třídící algoritmy.

7. Algoritmus paralelního prefixového součtu a jeho aplikace (RadixSort, paralelní sčítání, SPPS).

8. Paralelizace grafových algoritmů a algoritmy lineární algebry. Dostupné paralelní implementace matematických knihoven.

9. Distribuované zpracování a vzájemná komunikace. Vzdálené zpracování procedur.

10. Současné hardwarové architektury používané pro paralelní zpracování dat.

11. STUDIE podpory distribuovaných a paralelních výpočtů: MATLAB.

12. STUDIE podpory distribuovaných a paralelních výpočtů: C++ v prostředí Unix.

13. STUDIE podpory distribuovaných a paralelních výpočtů: GPU programming.

14. Pokročilé techniky při paralelizaci úloh, optimalizace distribuovaného a paralelního zpracování dat.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (30.07.2013)
  • Matematika I

  • libovolný předmět na téma programování v nějakém objektově orientovaném programovacím jazyku
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (26.04.2018)

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba úspěšně složit zkouškový test pokrývajícího praktické dovednosti studenta a úspěšné složit ústní zkoušku pokrývající teoretické znalosti studenta.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha