PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Databázové servery a datové modelování - N445076
Anglický název: Database Servers and Data Modelling
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hanta Vladimír Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (01.07.2013)
The course is aimed at getting acquainted with the general principles of both creating relational databases and data modelling, including design of data warehouses. The specific database environment consists of query language Transact-SQL and other tools of SYBASE database engine. The course includes the study of methods for creating of data models in using PowerDesigner design system and futher generating physical and conceptual data model from an existing database and its enlargement. Attention is paid to the sharing of data models for teamwork too.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

  • provádět základní a pokročilé dotazy na databáze pomocí jazyka SQL
  • pracovat v prostředí databázového systému Sybase a modelovacího systému Power Designer
  • analyzovat zadání a vypracovat konceptuální návrh databáze
  • používat metody datového modelování k návrhu databáze
  • znát základní postupy transakčního zpracování a principy činnosti datových skladů
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (01.07.2013)

R: Groff, J. R., Weinberg, P. N.: SQL: The Complete Reference, Osborne/McGraw-Hill, 2002, 0-07-222560-2.

R: Kimball R., Ross, M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, J.Wiley,

2002, 0-471-20024-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=103

Metody výuky
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

Přednášky a výpočetní semináře

Tvorba jednoduchých a pokročilých dotazů SQL

Analýza projektů, tvorba konceptuálního, logického a fyzického datového modelu

Práce v prostředí databázového systému Sybase a modelovacího nástroje Power Designer

Vypracování a prezentace samostatných komplexních projektů

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (15.12.2012)

1 Úvod do databázových systémů

2 Koncept relačních databází

3 ER datové modelování a normalizace modelu

4 Datové modelování v PowerDesigneru, vytvoření a správa konceptuálního datového modelu

5 Definice pravidel, vytváření datových položek, entit, atributů, vytváření a definování relací

6 Generování fyzického datového modelu, tvorba pohledů, alternativních klíčů a indexů, generování databáze

7 SQL, jednoduché dotazy, podmíněné dotazy, agregační funkce

8 SQL, spojení (vícetabulkové dotazy), poddotazy

9 Přehled konceptů relačních databází, vytváření tabulek, změny dat v tabulkách

10 Používání omezení, výchozích hodnot a pravidel pro zajištění datové integrity

11 Řízení transakcí a zamykání v OLTP DB serverech, psaní vložených procedur a spouští, kurzory

12 Struktura a funkční parametry datových skladů, odlišnosti datových skladů a provozních OLTP systémů

13 Definice metrik a dimenzí, OLAP a multidimenzionální analýza, dolování (vytěžování) dat

14 ETL systémy, Business reporting - techniky drill, slice and dice

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (02.07.2013)

Aplikace výpočetní techniky, Databázové systémy

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 40
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha