PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do programování a algoritmů - N445078
Anglický název: Introduction to Programming
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Finkeová Jana Ing. CSc.
Soušková Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)
Předmět je zaměřen na programování v prostředí klasického programovacího jazyka C#. Základ předmětu tvoří standardní programovací postupy a algoritmy, které se velmi často používají v informatice s důrazem na jejich dobrou znalost, jejich hodnocení z hlediska časové a paměťové náročnosti a možnosti jejich zrychlování. Součástí předmětu jsou techniky ošetřování chyb pomocí výjimek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

Studenti budou umět:

vytvářet vlastní programy,

ošetřovat chyby za běhu programu,

komunikaci s uživatelem,

základní algoritmy,

posoudit algoritmus z hlediska jeho časové a paměťové náročnosti.

Literatura -
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (06.02.2018)

Z: Knuth D. E.,Umění programování - Základní algoritmy,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2025-5

Z: Sharp J.,Microsoft Visual C# 2008 Krok za krokem,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2027-9

D: Mareš A., 1001 tipů a triků pro C# 2010, Computer Press 2011, ISBN: 978-80-251-3250-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (06.02.2018)

interní výukové materiály

on-line tutoriály v češtině: https://www.itnetwork.cz/csharp

on-line tutoriály v angličtině: https://www.tutorialspoint.com/csharp/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (08.11.2012)

A. Vypracování, prezentace a obhájení dvou projektů.

B. Úspěšné složení závěrečného testu.

C. Zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

1. Programování, programovací jazyky, historie.

2. Datové typy, reprezentace čísel v počítači, celočíselný datový typ, typ s plovoucí desetinnou čárkou.

3. Proměnné, deklarace proměnných, operátory, priorita operací, výrazy, přiřazovací příkaz.

4. Řízení běhu programu, větvení, cykly, pole.

5. Statické metody, význam, deklarace, volání, přetížení, rekurze.

6. Ošetření chyb, chyby vzniklé za běhu programu, výjimky.

7. Algoritmy: Erastothenovo síto, Euklidův algoritmus, algoritmy třídění, binární vyhledávání.

8. Složitost algoritmů.

9. Možnosti zrychlování algoritmů.

10. Datové struktury.

11. Třídy a objekty.

12. Vlastnosti, metody, události.

13. Dědičnost.

14. Projekty.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha