PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aplikace měření a řízení v chemii - N445087
Anglický název: Applications of Measurement and Process Control in Chemistry
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (12.11.2012)
Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických znalostí z oboru měření technologických veličin a řízení procesů, konkrétně z oblasti regulace, prediktivního řízení, logického řízení, umělé inteligence, matematického modelování procesů, experimentální identifikace, navrhování řídicích systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

  • aplikovat teoretické znalosti získané ve studijních předmětech oboru měření technologických veličin a řízení procesů
  • používat moderních metod a prostředků při řešení problémů inženýrské praxe v oboru měření technologických veličin a řízení procesů

Literatura -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (28.11.2012)

Žádná.

Studijní opory -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Návody k laboratořím oboru Inženýrská informatika a řízení procesů. Dostupné z: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=102. Interní materiály VŠCHT.

Metody výuky -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.09.2013)

Předmět je 6hodinový a laboratorního charakteru. Studenti absolvují laboratorní úlohy ve dvou až tříčlenných laboratorních skupinách. Podle určeného rozpisu zpracuje každá skupina 8 úloh s 6hodinovým rozsahem, anebo méně v případě úloh s vyšším, než 6hodinovým rozsahem. Studenti se vždy předem seznámí s danou úlohou a poté v průběhu hodin vyhrazených pro danou úlohu řeší úkoly dané zadáním. O každé provedené úloze zpracuje každá skupina protokol; výsledky jedné vybrané úlohy na závěr semestru odprezentuje a obhájí každý student před komisí složenou z vyučujících předmětu.

Podklady k jednotlivým laboratorním úlohám (zadání, požadavky na vypracování, návody k obsluze laboratorních stanic, teoretické přípravy apod.) se nacházejí ve studijním systému Moodle na adrese http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=102.

Sylabus -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Přehled laboratorních úloh:

Zjištění statické charakteristiky (kondenzátoru brýdových par).

Regulace statické soustavy (tlak v brýdovém prostoru odparky).

Regulace astatické soustavy (hladiny v nádrži s čerpadlem na odtoku).

Vlečná regulace (teploty kondenzátu).

Kombinační logické řízení.

Sekvenční logické řízení.

Fuzzy regulace (teploty kondenzátu).

Regulace a správa polní instrumentace (AMS) v distibuovaných řídicích systémech.

Vizualizace modelového procesu.

Přehled případových studií:

Řídicí systém cukrovarské varny.

Řízení výroby piva v minipivovaru.

Závěrečná exkurze:

Řídicí a informační systém minipivovaru VŠCHT.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (23.07.2013)

Předmět je laboratořemi oboru Inženýrská informatika a řízení procesů, jeho studium proto vyžaduje nejen vstupní znalosti z předmětů uvedených ve studijních prerekvizitách, ale i ostatních povinných předmětů oboru.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Měřicí technika, Teorie řízení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti jsou v rámci ověření studijních výsledků povinni absolvovat laboratorní úlohy podle určeného rozpisu. V případě neúčasti na některé laboratorní úlohy bude možné práci nahradit v náhradních termínech.

Z každé absolvované úlohy vypracovává každá laboratorní skupina protokol, který odevzdává (vč. elektronické formy) nejpozději do týdne vedoucímu práce. K hodnocení budou přijaty protokoly, které budou dodány včas a kompletní, tzn. budou splňovat všechny požadavky na vypracování deklarované vedoucím práce. Za každý započatý týden opožděného odevzdání nebo nekompletní odevzdání bude hodnocení protokolu sníženo o stupeň.

Každý student si zvolí jednu laboratorní úlohu a odprezentuje a obhájí její výsledky před komisí složenou z vedoucích prací. Obhajoby se budou konat ve 14. týdnu semestru.

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě aritmetického průměru hodnocení jednotlivých úloh a závěrečné prezentace a obdrží jej ti studenti, kteří získají z každé absolvované úlohy a závěrečné prezentace alespoň hodnocení E.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha