PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výtvarné cvičení III - N700018
Anglický název: Art Practice III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B700016
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Ulver Filip MgA.
Je záměnnost pro: B700016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických, grafických a malířských studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 využívat své grafické, výtvarné a modelační dovednosti při restaurování památek

 provést výtvarnou, grafickou a plastickou studii objektů a jejich detailů

dle studijního oboru.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Z: Buben Milan: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1999

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z: ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3

Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

D: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy I. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-X

D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy II. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2578-6

D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

D: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

Poslední úprava: TAJ148 (05.09.2014)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícíh.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie královské koruny

Plastická, prostorová barevná studie, přímý, horní, boční pohled včetně studie detailů osazení kamenů a zlatnických technik

Odevzdání min. 1 výkresu A2; studijní materiál: knihy, muzea

Studie královské koruny – technický výkres

Technický výkres, přesné rozměry, půdorys, nárys, bokorys, detaily

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiály: web, literatura

Zoomorfní studie štítonoše ve znaku

Plastická stínovaná barevná studie i detailů (tlapy, pařáty, hlavy)

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiály: Buben Milan: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1999

Studie heraldiky na kovu, v glyptice

Plastická stínovaná barevná studie aplikované heraldiky v památkách

Odevzdání 1 výkresu A2, st. materiály: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 4 výkresů

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks.

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování zadaných úkolů.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
  • Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ikonografie a mytologie, aplikace v památkách z kovů, v glyptice.
  • Plastické a grafické studie k ročníkové práci na restaurované památce; doplňování, rekonstrukce.
  • Výtvarná příprava k řemeslným technikám.
  • Studie anatomie člověka a zvířete v pohybu.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

  • Plastické osvojování tvaru, plasticity.
  • Plastické osvojování studie přírodnin a předmětů.
  • Modelování z hlíny.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
• Fotografické a technologické postupy: specifika prostoru, světelný scénář objektu

• Fotografování předmětů z materiálů užitého umění: sklo, porcelán, kov, textilie

• Rekonstrukce dobové fotografie

• Úvod do produkce fotografií; etika a estetika, specifika vizuální kultury

• Pokročilé techniky úpravy fotografií

Poslední úprava: TAJ148 (05.09.2014)
Vstupní požadavky

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ III. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ II.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení II

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha