PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborný jazyk II - N834002
Anglický název: Professional Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : N834502
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)
The subject is focused on expanding and enhancing communication skills, with the main accent on professional aspect of the language, also it is concentrated on lexical and grammatical skills. The topics are intent on food and food processing, drugs, production of drugs, using drugs, materials and their properties, conservation of materials.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Studenti budou umět :

  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, pracovat s grafickým znázorněním dat
  • prezentovat odborné téma, jenž se vztahuje ke studovanému oboru
  • pracovat s odborným textem,interpretovat texty i poslechové materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

Professional English language II

A: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, Cambridge University Press,2012,9780521165204

A: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

Professional Gernam Language II

A: Dreyer,Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996,3885327171

A: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für dieMittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

A: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10, Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

A: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Odborný anglický jazyk II

1. Úvod do studia přemetu, Prezentace - struktura, příprava

2. Potraviny: Potraviny a potravinové přísady - barvivy, sladidla; Přehled anglických časů

3. Potraviny: Konzervace potravin, látky a procesy; Souslednost časů

4. Potraviny: Genetická modifikace a potraviny; Přímá a nepřímá řeč

5. Potraviny: Nanopotraviny a nanotechnologie; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu

6. Léky a léčiva: Zdraví a nemoci; Vedlejší podmínkové vety

7. Léky a léčiva: Léky, klinické pokusy, choroby a infekce; Mnohoznačnost slov

8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich výroba ; Množné číslo podstatných jmen

9. Léky a léčiva: Léky a závislost, Nové technologie; Tvoření slov

10. Restaurování a materiály: Vlastnosti a popis materiálu; Modální slovesa

11. Restaurování a materiály: Tvary a vlastnosti materiálu; Tvoření slov a slovní druhy

12. Restaurování a materiály: Plasty; tvoření slov - prefixy a suffixy

13. Restaurování a materiály: Práce s materiály, Technologie

14. Shrnutí a opakování

Odborný německý jazyk II

1. Úvod do problematiky odborných textu. Odborné texty jsou vybírány podle jednotlivých fakult. Některé texty, obzvláště problematika životního prostředí, jsou vhodné pro všechny fakulty. Text: Obnovitelné zdroje energie (četba, překlad).

2. Chemické názvosloví, práce s textem „Obnovitelné zdroje energie“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety vztažné.

3. Text: Ochrana klimatu (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Stavba slova.

4. Práce s textem „Ochrana klimatu“, cvičení. Gramatika: Trpný rod.

5. Text: Vše O.K., (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Příčestí přítomné a minulé.

6. Práce s textem „Vše O.K.“, cvičení. Gramatika: Gerundivum.

7. Text: Nové metody desinfekce odpadních vod (FCHT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Rozšířený přívlastek.

8. Práce s textem: „Nové metody desinfekce odpadních vod“, cvičeni. Gramatika: Participiální větné celky.

9. Text: Výroba měkkého sýru (FPBT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Infinitivní vety.

10. Práce s textem: „Výroba měkkého sýru“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety.

11. Text: Bezpečnost v laboratoři, práce se slovní zásobou. Gramatika: Větné konstrukce (dass, damit, ohne dass, statt dass).

12. Práce s textem: „Bezpečnost v laboratoři“, cvičení.Gramatika: Konjunktiv II.

13. Text: Léčiva a ochrana životního prostředí, práce se slovní zásobou. Gramatika: Podmínkové vety.

14. Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Odborný anglický jazyk I nebo Odborný německý jazyk I

 
VŠCHT Praha