PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborný jazyk II - N834002
Anglický název: Professional Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : N834502
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky.Tématické okruhy zahrnují oblasti potraviny a jejich zpracování, léčiva, výrobu a použití léčiv, materiály, jejich vlastnosti a restaurování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Studenti budou umět :

  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, pracovat s grafickým znázorněním dat
  • prezentovat odborné téma, jenž se vztahuje ke studovanému oboru
  • pracovat s odborným textem,interpretovat texty i poslechové materiály
Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Odborný anglický jazyk II

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, cambridge University Press,2012,9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

Odborný německý jazyk II

D: Dreyer,Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996,3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für dieMittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10, Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Studijní opory -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Odborný anglický jazyk II

1. Úvod do studia přemetu, Prezentace - struktura, příprava

2. Potraviny: Potraviny a potravinové přísady - barvivy, sladidla; Přehled anglických časů

3. Potraviny: Konzervace potravin, látky a procesy; Souslednost časů

4. Potraviny: Genetická modifikace a potraviny; Přímá a nepřímá řeč

5. Potraviny: Nanopotraviny a nanotechnologie; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu

6. Léky a léčiva: Zdraví a nemoci; Vedlejší podmínkové vety

7. Léky a léčiva: Léky, klinické pokusy, choroby a infekce; Mnohoznačnost slov

8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich výroba ; Množné číslo podstatných jmen

9. Léky a léčiva: Léky a závislost, Nové technologie; Tvoření slov

10. Restaurování a materiály: Vlastnosti a popis materiálu; Modální slovesa

11. Restaurování a materiály: Tvary a vlastnosti materiálu; Tvoření slov a slovní druhy

12. Restaurování a materiály: Plasty; tvoření slov - prefixy a suffixy

13. Restaurování a materiály: Práce s materiály, Technologie

14. Shrnutí a opakování

Odborný německý jazyk II

1. Úvod do problematiky odborných textu. Odborné texty jsou vybírány podle jednotlivých fakult. Některé texty, obzvláště problematika životního prostředí, jsou vhodné pro všechny fakulty. Text: Obnovitelné zdroje energie (četba, překlad).

2. Chemické názvosloví, práce s textem „Obnovitelné zdroje energie“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety vztažné.

3. Text: Ochrana klimatu (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Stavba slova.

4. Práce s textem „Ochrana klimatu“, cvičení. Gramatika: Trpný rod.

5. Text: Vše O.K., (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Příčestí přítomné a minulé.

6. Práce s textem „Vše O.K.“, cvičení. Gramatika: Gerundivum.

7. Text: Nové metody desinfekce odpadních vod (FCHT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Rozšířený přívlastek.

8. Práce s textem: „Nové metody desinfekce odpadních vod“, cvičeni. Gramatika: Participiální větné celky.

9. Text: Výroba měkkého sýru (FPBT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Infinitivní vety.

10. Práce s textem: „Výroba měkkého sýru“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety.

11. Text: Bezpečnost v laboratoři, práce se slovní zásobou. Gramatika: Větné konstrukce (dass, damit, ohne dass, statt dass).

12. Práce s textem: „Bezpečnost v laboratoři“, cvičení.Gramatika: Konjunktiv II.

13. Text: Léčiva a ochrana životního prostředí, práce se slovní zásobou. Gramatika: Podmínkové vety.

14. Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Odborný anglický jazyk I nebo Odborný německý jazyk I

 
VŠCHT Praha