PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Principy a postupy restaurování výtvarných děl z porézních anorganických materiálů - P036001
Anglický název: Principles and Procedures of Restoration of Works of Art from Porous Inorganic Materials
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ďoubal Jakub doc. Mgr.art. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Předmět bude zaměřen na seznámení se současnými metodami a postupy restaurování a konzervování děl z porézních anorganických materiálů. Výuka bude směřovat především do oblasti kamenosochařských uměleckých a umělecko-řemeslných děl, štukatur, odlitků, polychromie těchto děl, nástěnných maleb, sgrafita, mozaik a dalších povrchů architektury. Předmět bude zahrnovat celý proces restaurátorského zásahu od jeho iniciační fáze, projektové přípravy a průzkumových prací s tím spojených, dále na princip stanovení koncepce restaurátorského zákroku a vlastní realizaci restaurování až po následnou údržbu a preventivní opatření vyplývající z komplexního poznání památky a vymezení základních rizik. Základní metodické přístupy budou charakterizována jak v obecné rovině, tak budou prezentovány na příkladech vybraných případových studií na konkrétních objektech kulturního dědictví. Důraz bude kladen na koncepční otázky spojené s průzkumem a restaurováním uměleckých děl v širším kontextu památkové péče. Předmět je dále zaměřen na aktuální trendy ve vývoji a výzkumu v oblasti restaurování. Součástí výuky bude práce s recentní domácí i zahraniční literaturou v oboru.
Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Z: Amoroso G. G., Fassina V. Stone decay and conservation. Elsevier, 1983.

Z: Emmenegger O., Koller M., Knoepfli A., Meyer A. Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken. Bd. 2, Wandmalerei, Mosaik. 2. Aufl. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1990.

Z: Henry, A., ed. Stone conservation, principles and Practice. Donhead Publishing Ltd. 2006.

Z: Kotlík P. Stavební materiály historických objektů. Praha, 1999.

D:Matteini M., Moles A., Naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden in der Restaurierung, Callwey Verlag 1995.

D: Scientific Examination of Art;Modern techniques in conservation and analysis, Proceedings of the National Academy of Sciences, The national academic press, Washington D.C., 200.3

D: Mairinger F., Strahlenuntersuchung an Kunstwerken, Seemann Verlag, 2005.

D: Mora P., Mora L., Philippot P. Conservation of wall paintings, Butterworths, 1984.

D: Price C., Doehne E. Stone conservation. The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2010.

D: Torraca, G. Lectures on materials Science For Architectural Conservation. GCI, Los Angeles, 2009.

D: Torraca G., Weber J., Poröse Baustofe. Wien, 1986.

D: Viňas S. M. Contemporary Theory of Conservation. Oxford, 2005.

D: Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P., Šimůnková E., Chemie v práci restaurátora a konzervátora. Academia, 1982.

Odborná periodika: Studies in conservation; Journal of Cultural Heritage; International Journal of Architectural Heritage;

Restauro - Zeitschrift für Restaurierung und Konservierung; Zprávy památkové péče; Průzkumy památek, atd.

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.11.2019)
  • příprava restaurátorského zásahu
  • restaurátorský průzkum
  • koncepce restaurátorského zákroku
  • principy a metodologie restaurátorského/konzervátorského zásahu
  • údržba památek a preventivní konzervace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

ústní zkouška, zhodnocení práce v předmětu, případně hodnocení semestrálních prací

 
VŠCHT Praha