PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Elektrochemické inženýrství - P105001
Anglický název: Electrochemical Engineering
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bouzek Karel prof. Dr. Ing.
Záměnnost : D105004
Je záměnnost pro: AP105001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami návrhu a optimalizace elektrochemických technologií z inženýrského pohledu. Vedle shrnutí teoretických základů elektrochemie je pozornost věnována rovněž principům volby použitých materiálů a vlivu konstrukčních uspořádání jednotlivých aparátů na chování celého procesu. Přednášky jsou doplněny výpočetním seminářem, v rámci kterého si posluchači ověří s využitím moderních metod matematického modelování získané teoretické poznatky. Vizualizace studovaných dějů zároveň umožní jejich detailní pochopení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

Studenti budou umět

  • navrhnout konstrukci elektrochemické cely, včetně základní volby použitých materiálů

  • popsat distribuci lokálních hodnot potenciálů a hustoty toku náboje a hmoty

  • definovat základní ekonomické charakteristiky jednotky

Literatura -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (02.11.2018)

Z: Bouzek K., Elektrochemické inženýrství, učební text VŠCHT Praha, 1999, 8070803681

D: Roušar I, Micka K, Kimla A, Technická Elektrochemie II, Academia Praha,1981

D: Newman J., Thomas-Alyea K.E., Electrochemical systems, John Wiley&Sons, 2004, ISBN: 978-0-471-47756-3

D: Wendt H., Kreysa G., Electrochemical Engineering, Springer, Berlin 1999, 3540643869

D: Fuller T.F., Harb J.N., Electrochemical Engineering, John Wiley&Sons, 2018, ISBN: 978-1-119-44659-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vscht.cz/science/book/9780125762601

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vscht.cz/results/global-subject-codes/cha0?target=topic-title-results&startPage=0

Metody výuky -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

přednášky, seminář věnovaný matematickému modelování vybraných elektrochemických systémů

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Kinetika elektrodových reakcí

2. Základy hydrodynamiky toku kapalin v elektrochemické cele

3. Transport hmoty v roztocích elektrolytů

Metody intenzifikace přenosu hmoty v průmyslových elektrolyzérech; separační přepážky oddělující elektrodové prostory - typy, funkce, popis přenosu hmoty

4. Primární, sekundární a terciální rozložení proudových hustot - Laplaceova rovnice

Bilance napěťových ztrát a výpočet napětí na elektrochemické cele; analytické řešení Laplaceovy rovnice pro jednoduché geometrie; řešení Laplaceovy rovnice pro reálné systémy

5. Základní typy elektrochemických reaktorů

6. Materiály využívané v konstrukci elektrochemických cel

7. Trojrozměrné (porézní) elektrody

8. Bipolární uspořádání elektrochemického reaktoru - výpočet parazitního proudu

9. Ekonomické aspekty návrhu elektrochemického reaktoru

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

Podmínkou ukončení kurzu je vypracování 4 modelových příkladů a složení závěrečné zkoušky, která probíhá ústní formou v termínu stanoveném dohodou.

 
VŠCHT Praha