PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Experimentální techniky v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze - P105011
Anglický název: Experimental Techniques in Electrochemistry, Photoelectrochemistry and Photocatalysis
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP105011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.07.2018)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s používanými metodami v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze. Důraz je kladen nejen na pochopení podstaty elektrochemických a fotoelektrochemických dějů, ale také na jejich aplikaci především v energetice, analytické chemii a při čištění životního prostředí. Po absolvování posluchač získá ucelený přehled o experimentální náročnosti a výhodách elektrochemických a fotoelektrochemických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.07.2018)

Studenti budou umět:

  • experimentální metody využívané v elektrochemii, fotoelektrochemii a fotokatalýze
  • rozpoznat, jestli studovaná elektrochemická reakce probíhá nevratně
  • vybrat vhodnou elektrochemickou metodu pro danou aplikaci v elektrochemii, fotoelektrochemii a fotokatalýze

Literatura -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

A.J.Bard, L.R. Faulkner: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications, Wiley, New York.

Rasi Varna, J. R. Selman: Techniques for characterization of electrodes and electrochemical processes, Willey - Interscience Publication, 1990

Riidiger Memming, Semiconductor Electrochemistry, WILEY-VCH, 2001

Studijní opory -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (02.07.2018)

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrochemistry

https://en.wikipedia.org/wiki/Photochemistry

https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectrochemistry

https://en.wikipedia.org/wiki/Photocatalysis

https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectrochemical_oxidation

https://en.wikipedia.org/wiki/Heterojunction

Metody výuky -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

přednášky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.07.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Faradayické a nefaradayické děje. Elektrochemická instrumentace, elektrochemická nádobka.

2. Transport náboje v elektrolytech. Faradayovy zákony, Elektrodový potenciál.

3. Kinetika elektrodových reakcí, přepětí přenosu náboje, koncentrační přepětí, limitní proudové hustoty.

4. Techniky založené na řízení potenciálu, potenciostatické a potenciodynamické metody.

5. Techniky založené na řízení proudu.

6. Polarografie.

7. Coulometrie, objemová elektrolýza, rozpouštěcí voltametrie.

8. Konvektivní metody - RDE, RRDE.

9. Elektrochemická impedanční spektroskopie.

10. Principy polovodičové fyziky, optické vlastnosti, excitace a rekombinace.

11. Rozhraní polovodič elektrolyt, Fermiho hladina, potenciál rovných pásů, měření fotoproudu.

12. Experimentální techniky ve fotokatalýze.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (29.06.2018)

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha