PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mezinárodní letní/zimní škola zaměřená na chemie skla nebo keramiky - P107007
Anglický název: International Summer/Winter School Dedicated to Chemistry of Glass or Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP107007
Anotace -
Cílem absolvování tematicky zaměřených letní či zimních škol orientovaných na chemii a technologii anorganických nekovových materiálů je seznámit doktorandy s moderními trendy v materiálové vědě a technologii a ukázat jim mezinárodní rozměr vědy a výzkumu v této oblasti. Letní/zimní školu, která může být započítána jako jedna studijní povinnost z modulu B, navrhuje student po konzultaci se školitelem, schvaluje ji v rámci ISP oborová rada programu. Student po absolvování školy předloží zprávu garantovi předmětu. Příkladem takovéto školy je např. letní škola ICG (International Glass Summer School of International Commission on Glass), která je pořádána každoročně v Montpelliere (F). Jejím cílem je seznámit doktorandy a mladé začínající pracovníky ve sklářské vědě a výzkumu s moderními pohledy na sklářskou vědu a technologii. Posluchači týdenní letní školy jsou vyučováni nejen na samotných přednáškách, ale zpracovávají a obhajují i krátký projekt. Úroveň letní školy je zaručena dohledem technické komise (TC23), která je součástí ICG a je zaměřena na vzdělávání v oboru skla. Přednášejícími jsou většinou profesoři ze světových univerzit (D, F, USA, UK) a odborníci ze sklářského průmyslu. Vzhledem k mezinárodnímu složení studentů i vyučujících posiluje letní škola kromě vlastních znalostí o sklářské vědě a technologii i měkké dovednosti, především schopnost pracovat v mezinárodním týmu či prezentovat výsledky mezinárodnímu auditoriu.
Poslední úprava: Helebrant Aleš (04.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

  • porovnat přístup k výzkumu a vývoji skla a keramiky a jejich technologií mezi různými pracovišti
  • prezentovat tyto poznatky na ústavním semináři
  • využít nové poznatky z letní/zimní školy pro řešení vlastní práce
Poslední úprava: Helebrant Aleš (04.07.2018)
Literatura -

podle doporučení organizátorů školy

Z: Hlaváč J.: The technology of glass and ceramics, An introduction, Elsevier Sci.Pub. Comp., Amsterdam 1983

D: According to recommendation of school organisers

Poslední úprava: Helebrant Aleš (04.07.2018)
Studijní opory -

přednášky poskytované organizátory

Poslední úprava: Helebrant Aleš (04.07.2018)
Metody výuky -

přednášky, případně vypracování individuálního či skupinového projektu během školy, prezentace po návratu na VŠCHT

Poslední úprava: Helebrant Aleš (04.07.2018)
Sylabus -

Předpokládá se, že letní/zimní škola je věnována následujícím okruhům, v závislosti na programu jednotlivých ročníků:

1. Nové skelné a keramické materiál

2. Tradiční a nové metody analýzy a charakterizace skla a keramiky

3. Vývoj nových sklářských a keramických technologií

4. Tradiční i nové aplikační možnosti skla a keramiky

5. Fyzikálně-chemický a chemicko-inženýrský popis procesů při výrobě, použití a recyklaci skla a keramiky

Poslední úprava: Helebrant Aleš (04.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška ve formě přednášky o průběhu letní/zimní školy a diskuse o získaných poznatcích.

Poslední úprava: Helebrant Aleš (04.07.2018)
 
VŠCHT Praha