PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mechanismy organických reakcí - P110002
Anglický název: Organic Reactions Mechanisms
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kovaříček Petr Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110002
Anotace -
Kurz se věnuje interpretacím mechanismů reakcí a postupům v organické chemii, jejich aplikacím k predikci reakčních podmínek, složení produktu a výsledné stereochemii synteticky významných organických reakcích.
Poslední úprava: Kovaříček Petr (15.12.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní principy pro určení mechanismu organických reakcí

mechanismy polárních, multikomponentních, pericyklických, radikálových a fotochemických reakcí

elementární základy mechanismů přechodnými kovy katalyzovaných reakcí

Poslední úprava: Kovaříček Petr (15.12.2023)
Literatura -

Z: R. B. Grossman, The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms, Springer, Berlin 2006. 978-0-387-21545-7

D: F. A. Carey & Richard J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry - Part A: Structure and Mechanisms, Springer, Boston, MA 2007. 978-0-387-44899-2

D: O. Cervinka a kol., Mechanizmy organickych reakci, SNTL/ ALFA, Praha 1981. 0463281

Poslední úprava: Kovaříček Petr (15.12.2023)
Studijní opory -

e-learningový portál s přednáškami, příklady, doplňujícími materiály a samotesty

Poslední úprava: Kovaříček Petr (15.12.2023)
Metody výuky -

přednášky a semináře s praktickými příklady, samostatné studium literatury

Poslední úprava: Kovaříček Petr (15.12.2023)
Sylabus -

Předmět se zabývá následujícími tématy:

  • Uvedení do problematiky studia reakčních mechanismů: Charakter a vlastnosti intermediátů, vliv reakční podmínek na mechanismus reakce, Hammondův postulát, princip mikroskopické reverzibility, Curtin-Hammettův princip. Příklady návrhů a ověření reakčních mechanismů.

  • Adiční reakce: Eletrofilní a nukleofilní adiční reakce. Mechanismy adičních reakcí na násobné vazby C-C a C-heteroatom. Mechanismy důležitých adičních reakcí, např. Wittigovy reakce, ozonolýzy.

  • Substituční reakce: Nukleofilní a elektrofilní substituce. Substituční reakce na sp2 a sp3 hybridizovaném uhlíku. Mechanismy významných jmenných reakcí.

  • Radikálové reakce: Základní principy radikálových reakcí. Mechanismy radikálových reakcí. Perzistentní radikály. Adice radikálů na násobné vazby, radikálové substituce. Příklady SET

  • Organokovové sloučeniny. Mechanismus přípravy Grignardových a organolitných činidel. Příprava funkcionalizovaných organokovových sloučenin. Základní mechanismy reakcí katalyzovaných přechodnými kovy. Praktické aplikace.

  • Multikomponentní reakce: Biginelliho reakce, Ugiho reakce, Passeriniho reakce, přechodnými kovy katalyzované multikomponentní reakce. Praktické aplikace multikomponentních reakcí.

  • Přesmyky: elektrofilní a nukleofilní přesmyky, mechanismy nejvýznamnějších přesmyků. Příklady jmenných reakcí.
Poslední úprava: Tobrman Tomáš (25.06.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Tobrman Tomáš (25.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Tobrman Tomáš (25.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast na semestrálních testech, prezentace miniprojektu na seminářích, písemná a ústní zkouška.

Poslední úprava: Kovaříček Petr (08.05.2024)
 
VŠCHT Praha