PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organická chemie vybraných prvků - P110007
Anglický název: Organic Chemistry of Selected Elements
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP110007
Anotace -
Předmět je věnován hlubšímu pochopení struktury, syntéz a aplikací organoprvkových sloučenin obsahujících méně běžné nepřechodné prvky druhé periody (organoborovým a organofluorovým sloučeninám) a třetí periody (organokřemičitým, organofosforovým a organosirným sloučeninám). Vedle toho je pozornost věnována i detailní struktuře, syntézám a aplikacím vybraných organokovových (organolithných, organohořečnatých a organoměďných) sloučenin a hypervalentních sloučenin jodu. Důraz je položen jak na nové strukturní aspekty získané pomocí kvantově chemických studií, tak na moderní syntetické metody a pochopení jejich mechanismů.
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat principy vazby u organoborových a organofluorových sloučenin, vysvětlit klíčové mechanismy syntéz a aplikačních reakcí

Chápat principy vazby u organokřemičitých, organofosforových a organosírových sloučenin, vysvětlit klíčové mechanismy syntéz a aplikačních reakcí

Chápat principy vazby u organolithných, organohořečnatýcz a organoměďných sloučenin, vysvětlit klíčové mechanismy syntéz a aplikačních reakcí

Chápat principy vazby u hypervalentních sloučenin jodu, vysvětlit klíčové mechanismy syntéz a aplikačních reakcí

Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Literatura -

Z: Suzan E. Thomas: Organic Synthesis. The Roles of Boron and Silicon. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198556624, ISBN13: 9780198556626.

Z: M. Hudlický a A. Pavlath, ed.: Chemistry of Organic Fluorine Compounds II. ACS, Washington 1992. ISBN10: 084122515X, ISBN13: 9780841225152.

Z: Gordon H. Whitham: Organosulfur Chemistry. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198558996, ISBN13:9780198558996.

Z: Louis D. Quin: A Guide to Organophosphorus Chemistry. Wiley & Sons, New York 2000. ISBN 0471318248.

Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Studijní opory -

Elektronická verze přednášek

Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

nejsou

Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Sylabus -

1. Principy vazby v organoborových sloučeninách

2. Mechanismy syntéz a aplikací organoborových sloučenin

3. Principy vazby v organofluorových sloučeninách

4. Mechanismy syntéz a aplikací organofluorových sloučenin

5. Principy vazby v organokřemičitých sloučeninách

6. Mechanismy syntéz a aplikací organokřemičitých sloučenin

7. Principy vazby v organofosforových sloučeninách

8. Mechanismy syntéz a aplikací organofosforových sloučenin

9. Principy vazby v organosirných sloučeninách

10. Mechanismy syntéz a aplikací organosirných sloučenin

11. Principy vazby v organoselenových sloučeninách, mechanismy syntéz a aplikací

12. Principy vazby v organolithných a organohořečnatých sloučeninách, mechanismy syntéz a aplikací

13. Principy vazby v organoměďných sloučeninách, mechanismy syntéz a aplikací

14. Principy vazby v hypervalentních sloučeninách jodu, mechanismy syntéz a aplikací

Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Anorganická chemie, organická chemie

Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav (09.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Student může přistoupit ke zkoušce poté, co prezentoval samostatnou rešeršní práci na zadané téma.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha