PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Speciální aplikace katalýzy - P111001
Anglický název: Applied Catalysis II
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP111001
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (25.03.2021)
V předmětu je podán jednotný výklad působení heterogenních, homogenních a enzymových katalyzátorů. Zvláštní pozornost je věnována i heterogenizovaným homogenním a enzymovým katalyzátorům. Předmět je základní přípravou pro navazující předmět Technická katalýza, který pojednává převážně o aplikacích katalýzy v průmyslu a praxi. Přednášející dbá na aktuálnost přednášené látky a respektuje trvalý a bouřlivý rozvoj poznání v katalýze.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Student bude umět:

Absolventi kurzu budou mít hluboké znalosti o aplikacích katalýzy ve speciálních oblastech souvisejících s tématem jejich doktorské disertační práce. Důraz je v předmětu kladen na spojitost teorie s aplikacemi v praxi. Doporučuje se absolvovat tento předmět v angličtině.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Vzhledem k pojetí výuky tohoto předmětu jako tzv. "one-to-one", tudíž velmi individuálního přístupu, je i konsesuální výběr doporučené literatury značně prototypový.

Pro studenty, kteří nenavštěvovali předměty "Katalýza" a "Technická katalýza" je, pro studium, buď řádného kurzu, nebo pro samostudium, doporučena tato literatura: Z-základní a D-doplňková

1. D- J. Koubek: "Industrial Catalytic Processes", Internal text of ICT, Prague (VŠCHT), 2007

2. Z- Ch.N. Satterfield: Heterogeneous Catalysis in Practice" McGraw-Hill (2nd Edition), 1993

3. D- Baerns (Editor): "Basic Principles in Applied Catalysis", Springer, 2003

4. Z- Chorkendorff I., J.W. Niemantsverdriet : "Concepts of Modern Catalysis and Kinetics" Willey �VCH, Weinheim, 2003

5. D- Aktuální studijní materiály poskytované učitelem.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Konkrétní program výuky je značně individuální a podle konsensuálního výběru tématu, "šitého na míru" doktorské disertační práce, může zahrnovat tyto oblasti katalýzy:

1. Environmentální(zelená) katalýza.

2. Automobilní katalýza.

3. Rafinérské katalyzátory.

4. Syntéza zeolitových katalyzátorů.

5. Syntéza chirálních organometalických katalyzátorů.

6. Stereoselektivní polymerační katalyzátory.

7. Syntéza nových potenciálních katalyzátorů (např. funkcionalizovaných mesoporézních materiálů, MOFs, atp.).

8. Nové postupy pro heterogenizaci homogenních a enzymových katalyzátorů.

9. Nové principy pro separaci homogenních a enzymových katalyzátorů.

10.Katalyzátorové systémy pro palivové články.

11.Katalytické procesy typu "ADAM-EVA" pro energetické aplikace.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Diskuse a obhajoba projektové úlohy, na které pracují studenti po celou dobu vyučování předmětu.

 
VŠCHT Praha