PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilá kvantová mechanika - P126004
Anglický název: Advanced Quantum Mechanics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP126004
Anotace -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)
Kvantová mechanika má fundamentální význam při studiu materiálových oborů. Umožňuje pochopit chování velmi malých objektů od nanostruktur až po jednotlivé atomy a dokonce subatomární objekty. Studenti budou seznámeni s matematickým aparátem nezbytným pro kvantově-mechanický popis souborů částic v izolované formě i v přítomnosti polí konzervativních a nekonzervativních sil. Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti harmonických dějů v kvantové mechanice, studia transportu el. náboje v pevných látkách, nebo v oblasti řešení Schrödingerovy rovnice krystalu. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s důležitými parametry elektronů z hlediska jejich transportu v pevných látkách, bude vyložena problematika rychlosti, zrychlení a efektivní hmotnosti elektronu v k-stavu a pojem díry a děrové vodivosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

Studenti budou umět:

Základní matematický aparát kvantové mechaniky.

Sestavit Hamiltonián pro konzervativní i nekonzervativní silová pole.

Sestavit Schrödingerovu rovnici fundamentálních systémů.

Určit transportní chování elektronu (rychlost, zrychlení) v souřadnicové reprezantaci i k-stavu.

Literatura -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (12.09.2018)

(Z) D. Hrivňák, Diferenciální operátory vektorové analýzy, Ostravská univerzita, 2002, Ostrava

(Z) L. Skála, Úvod do kvantové mechaniky, 2012, Karolinum, Praha

(Z) J. Pišút, L. Gomolčák, V. Černý, Úvod do kvantové mechaniky, 1983, SNTL, Praha.

(D) B. Velický, Kvantová mechanika II, 2018, Karolinum, Praha.

Studijní opory -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

materiály přednášejcího

Metody výuky -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

přednášky

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

1.Matematický aparát KM

2.Fyzikální veličiny v KM

3.Harmonické děje z pohledu klasické fyziky

4.Harmonické děje v KM

5.Rychlost, zrychlení, Ehrenfestovy teorémy

6.Konzervativní a nekonzervativní síly

7.Schödingerova rovnice krystalu

8.Elektron v periodickém potenciálovém poli

9.Kvaziimpuls

10.Efektivní hmotnost elektronu

11.Rychlost elektronu v k-stavu

12.Zrychlení elektronu v k-stavu

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha