PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výroba a použití alternativních motorových paliv - P215003
Anglický název: Production and Utilization of Alternative Motor Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP215003
Anotace -
Předmět je zaměřen na využití alternativních paliv v dopravě. V úvodu se studenti seznámí s významem alternativních paliv, důvody tohoto způsobu jejich využití a politikou EU v této oblasti. Následně je pozornost zaměřena na výrobu jednotlivých alternativních paliv (biopaliv, syntetických motorových paliv, LPG, zemního plynu, bioplynu a vodíku) jejich vlastnosti a využití jako pohonných hmot v dopravě. Studenti získají komplexní přehled o současných a výhledových trendech výroby alternativních paliv, včetně souvisejících ekonomických otázek.
Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Po absolvování kurzu se budou studenti snadno orientovat v problematice alternativních paliv v dopravě. Studenti budou detailně znát důvody zavedení alternativních paliv mezi automobilová paliva, postupy jejich výroby, jejich vlastnosti (výhody a nevýhody), strategii EU ohledně alternativních paliv a současné a výhledové trendy jejich výroby.

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Literatura -

Z: Demirbas A.: Biodiesel, Springer Verlag Ltd., London 2008, ISBN 978-1-84628-994-1.

Z: Nag A. (Ed.): Biofuels Refining and Performance, 1st Ed., Mc Graw-Hill Professional, New York 2007, ISBN 0-07-148970-6.

Z: Lee S., Speght J.G., Loyalka S.K. (Eds.): Handbook of Alternative Fuel Technologies, CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2007, ISBN 4-0-8247-4069-6.

D: Steynberg A.P., Dry M.E. (Eds.): Fischer - Tropsch Technology, Elsevier, Amsterdam 2004, ISBN 0-444-51354-X.

D: Rhamadas A.S. (Ed.): Alternative Fuel for Tansportation, 1st Ed., CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2011, ISBN 978-1439819579.

D: Demirbas A.: Biorefineries, Springer Verlag Ltd., London 2010, ISBN 978-1-84882-720-2.

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Studijní opory -

Šebor G., Pospíšil M., Žákovec J.: Výroba a vlastnosti alternativních motorových paliv a jejich použití v dopravě, elektronické interní učební texty

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Sylabus -

Předmět je rozdělen do dvou základních bloků. V rámci prvního bloku se budou studenti zabývat významem alternativních paliv a důvody jejich zavedení mezi automobilová paliva v dopravě. Dále se bude probírat příslušná legislativa, politika EU ve vztahu k alternativním palivům a současné a předpokládané budoucí trendy ohledně alternativních paliv v dopravě. Druhý blok bude zaměřen na charakteristiku jednotlivých současných alternativních paliv, jejich výrobu, palivářské vlastnosti a výhody/nevýhody spojené s jejich využitím v dopravě.

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemný test zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
 
VŠCHT Praha