PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzikální a chemické procesy v energetice - P218001
Anglický název: Physical and Chemical Processes in Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP218001
Anotace -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)
Tento předmět se zabývá fyzikálními a chemickými procesy při přeměnách energií, včetně chemických režimů a interakcí materiál a prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)

Pochopení termodynamických základů přeměn energií, znalost základních tepelných cyklů.

Znalost technologických zařízení a řízení základních chemických režimů v energetických cyklech.

Znát negativní dopady energetiky na životní prostředí a principy udržitelnosti v energetice.

Literatura -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)

Vošta J., Matějka Z., Macák J.: Energetika, VŠCHT Praha, 1999

Kalčík J.: Technická termodynamika, ČSAV Praha, 1963

Karas F.: Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

Herbert H.Uhlig: Corrosion and Corrosion Control, A.Wiley Publ., N.Y., 1985

Hübner P.: Úprava vody v energetice, VŠCHT Praha, 2015

Jelínek a kol.: Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008

Studijní opory -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (20.09.2018)

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-946-4

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (20.09.2018)

úspěšné splnění ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (21.06.2018)

První blok předmětu pokrývá teoretické základy transformací energie, a věnuje se a) termodynamice konverze energie b)tepelným cyklům c)elektrochemické konverzi energie d)použití diagramů

Druhý blok pokrývá a) technologická zařízení v energetice, b)zařízení pro úpravu pracovních medií, c)technologické prvky energetických výrob

Třetí blok pokrývá a)materiálovou problematiku v energetice, b)interakce materiál-prostředí, c)degradaci materiálů, d)ochranné vrstvy, e)inhibici koroze

Čtvrtý blok se zabývá a)udržitelnou energetikou, b)interakcí energetických systémů s životním prostředím, c)obnovitelnými zdroji energie, d)současnými energetickými systémy, e)jadernou energetikou, zejména reaktory IV generace

 
VŠCHT Praha