PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Degradace materiálů v jaderné energetice - P218004
Anglický název: Degradation of Materials in Nuclear Energy
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : D218004, D218028
Je záměnnost pro: AP218004
Anotace -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (21.09.2018)
Předmět je zaměřen na materiálová řešení technologií v jaderné energetice, současná i některá budoucí, prezentována je i oblast bezpečnosti, legislativy. Degradační děje typické pro jadernou energetiku a způsoby potlačení těchto dějů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (21.09.2018)

Znalost principů jaderné energetiky, související legislativy, materiálové problematiky, chemických režimů a limitů životnosti jaderných zařízení, metod kontroly a zvyšování životnosti jaderných elektráren.

Literatura -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)

Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL Praha 1981

Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Zákon 263/2016

Vyhláška SUJB 422/2016

Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Praha, Academia 1975

Doležal a kol.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT Praha, 2011

Studijní opory -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (21.09.2018)

http://web.vscht.cz/sajdlp

Alternativní zdroje energie I., http://web.vscht.cz/jiriceki

Alternativní zdroje energie II., http://web.vscht.cz/jiriceki

Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (21.09.2018)

přednáška, samostudium a konzultace

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)

1. úspěšné splnění písemky

2. úspěšné splnění ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (21.09.2018)

V prvním bloku jsou diskutovány principy jaderné energetiky (JE) a z nich plynoucí požadavky na materiály, konkrétně a) materiály primárního okruhu, b) materiály sekundárního okruhu, c) materiály okruhu chlazení kondenzátoru

Druhý blok pokrývá procesy uplatňující se při degradaci vlivem prostředí okruhů JE: a) radiolýzu vody a vliv radiolytických produktů, b)radiační poškození, c)indukovanou aktivitu, e)možnosti potlačování těchto procesů. V této části je věnována také pozornost metodám kontroly stavu materiálů, principům měření a jsou rozebrány měřené vlastnosti, zejména odolnost proti šíření trhlin.

Třetí blok pokrývá důsledky degradačních procesů v primárním, sekundárním a terciálním okruhu a dále ekonomické souvislosti prodlužování životnosti jaderných bloků a potenciální materiálové problémy GEN IV.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (21.09.2018)

Technická jaderná chemie nebo předměty, které poskytují základní informace o funkci a principech jaderné energetiky

 
VŠCHT Praha