PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nové techniky molekulové spektroskopie - P402003
Anglický název: New Techniques of Molecular Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402003
Anotace -
Jde o klasický modulární předmět s cílem poskytnout informace o moderních technikách molekulové spektroskopie, jako je THz spektroskopie, chiroptické metody, nové techniky hmotnostní spektrometrie, pokročilé metody Ramanova rozptylu a infračervené spektroskopie. Budou zmíněny i techniky submm, mm a cm spektroskopie.
Poslední úprava: Setnička Vladimír (12.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají podrobný přehled o pokročilých metodách molekulové spektroskopie a to jak z hlediska přístrojové základny nebo společné kvantově mechanické teorie, tak i z pohledu jejich aplikací a to nejen v praxi a aplikovaném výzkumu, ale i v základním výzkumu. Speciální pozornost bude věnována chiroptickým metodám, THz spektroskopiím, povrchem zesíleným metodám a unikátním technikám deci-, centi-, mili- a submilimetrové spektroskopie, kde se studenti seznámí i s experimentem v laboratořích VŠCHT.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (24.08.2018)
Literatura -

D: M. Hollas, Modern Spectroscopy (4th Ed.), John Wiley and Sons, Chichester, 2004

D: G. Gauglitz, T. Vo-Dinh, Editors, Handbook of Spectroscopy, John Wiley and Sons, Weinheim, 2003

D: J. Laane,Frontiers of Molecular Spectroscopy, Ed., Elsevier, Amsterodam, 2009

D: N. Berova, K. Nakanishi, P. L. Polavarapu and R. W. Woody, eds., Comprehensive Chiroptical Spectroscopy: Applications in Stereochemical Analysis of Synthetic Compounds, Natural Products, and Biomolecules, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2012

D: M. Urbanová, P. Maloň, Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), Wiley VCH: Weinheim, Germany, Second Edition, 2012, str. 337-369. ISBN:978-3-527-32982-3

D: V. Setnička, M. Urbanová, Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6

Poslední úprava: Záruba Kamil (17.10.2018)
Sylabus -

1) Úvod, rozdělení metod.

2) Monochromatické zdroje záření (proladitelné lasery, Gunnovy diody, Schottkyho diody, VCSE lasery, laser-diferenční zářiče, „sideband“ zářiče, násobiče záření atp.).

3) Nové experimentální principy: TD-FTS (time domain FTS), CRDS (cavity ring-down spectroscopy), dvojfotonová spektroskopie (two-foton spectroscopy), cirkulární dichroismus, dvojná resonance, Ramanova optická aktivita, povrchem zesílené metody spektroskopie.

4) Experimentální základna a aplikace povrchem zesílených metod, praktické úlohy.

5) Optická aktivita a cirkulární dichroismus. VCD a ECD.

6) ROA a aplikace chiroptických metod.

7) Chiralita, její význam v biologii, fyziologii, farmacii a v dalších oblastech.

8) Praktické úlohy s využitím chiroptické spektroskopie.

9) Laser diferenční THz spektrometr a THz spektroskopie v časové doméně.

10) Teorie slabých inter- a intra-molekulárních interakcí a metody jejich zkoumání.

11) Praktické úlohy s využitím THz spektroskopie.

12) Deci-, centi-, mili- a submilimetrová spektroskopie, její experimentální základna a aplikace.

13) Speciální metody molekulové spektroskopie a resonanční metody.

14) Shrnutí.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (24.08.2018)
Studijní prerekvizity -

znalosti na úrovni předmětu Molekulová spektrometrie (N402015, M402005)

Poslední úprava: Záruba Kamil (10.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška

Poslední úprava: Urban Štěpán (24.08.2018)
 
VŠCHT Praha