PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vícerozměrné statistické metody - P402014
Anglický název: Multivariate Statistical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Člupek Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402014
Anotace -
Tento předmět seznamuje doktorandy s různými pokročilými multivariátními chemometrickými metodami od popisných přes klasifikační až po regresní. Klade důraz na aplikaci uvedených metod při řešení konkrétních analytických problémů, což zahrnuje i zpracování experimentálních dat před samotnou statistickou analýzou. Kurz reflektuje individuální tématiky jednoltivých doktorandů a aplikaci vécerozměrných statistických metod na data dodaná samotnými doktorandy. Součástí kurzu jsou doktorandy vypracované projekty a společný seminář s presentacemi doktorandů.
Poslední úprava: Matějka Pavel (08.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studující budou umět:

  • matematické principy jednotlivých multivariátních statistických metod
  • algoritmy mutlivariátních statistických metod používané v komerčních softwarech
  • aplikovat vícerozměrné statistické metody na řešní fyzikálně chemických a analytických problémů
Poslední úprava: Matějka Pavel (12.09.2018)
Literatura -

Z) Jambu, Michel. (1991). Exploratory and Multivariate Data Analysis. Elsevier. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpEMDA0002/exploratory-multivariate/exploratory-multivariate

Z) Matthias Otto (2016). Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Third Edition. 2017 Wiley‐VCH Verlag. Print ISBN:9783527340972 |Online ISBN:9783527699377 |DOI:10.1002/9783527699377 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527699377

D) Esbernsen K.H., Swarbrick B (2018): Multivariate Data Analysis (6th Edition), Camo Software AS

D) Adams M.J. (2004): Chemometrics in Analytical Spectroscopy (2nd Edition), The Royal Society of Chemistry

D) Andrade-Garda J.M. (Ed) (2013): Basic Chemometric Techniques in Atomic Spectroscopy (2nd Edition), The Royal Society of Chemistry

D) Aktuálně publikované přehledové články i originální studie.

Poslední úprava: Matějka Pavel (28.10.2018)
Studijní opory -

elektronické materiály dostupné v doméně vscht.cz

Poslední úprava: Člupek Martin (13.08.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy vícerozměrných statistických metod a zdrojová data

2. Metody úpravy zdrojových dat - korekce šumu a jiných parazitních signálů, agregace dat, normalizační algoritmy

3. Základní statistické zpracování vícerozměrných dat

4. Vícerozměrná analýza rozptylu, odhady a testování hypotéz

5. Metody průzkumové analýzy se zaměřením na analýzu hlavních komponent (PCA)

6. Multivariátní klasifikační metody včetně shlukové analýzy

7. Multivariátní regresní metody

8. Zpracování kritického rozboru zadaného/vybraného publikovaného článku pojednávajícího o aplikaci multivariátních statistických metod

9. Seminář - presentace rozborů publikovaných článků

10. Zadání projektů - využití vlastních dat zúčastněné skupiny doktorandů - samostatné zpracování dat vhodně zvolenými multivariátními metodami

11. Seminář - presentace výstupů projektů a jejich diskuse

Poslední úprava: Matějka Pavel (16.05.2019)
 
VŠCHT Praha