PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Molekulární inženýrství - P402017
Anglický název: Molecular Engineering
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402017
Anotace -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (15.05.2019)
Molekulární inženýrství představuje oblast současného interdisciplinárního výzkumu, která se prudce rozvíjí. Dostupné přístroje a metody měření umožňují analyzovat materiály s atomárním rozlišením. Existují rovněž postupy pro tvorbu složitých dvoj- a trojrozměrných objektů s přesně uspořádanými atomy resp. molekulami. Řada jednotlivých témat je hlouběji rozvíjena v jiných přednášených předmětech, proto je zde kladen důraz na vzájemná propojení těchto dílčích oblastí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (31.07.2018)

Studenti budou umět:

  • popsat základní typy mezimolekulových interakcí
  • uvést základní principy přípravy funkčních nanomateriálů založených na fyzikálních metodách přípravy a na supramolekulární chemii
  • schematicky navrhnout strukturu funkčních nanomateriálů pro využití v analytické chemii a materiálovém inženýrství

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.09.2019)

D: V. K. Varadan, A. S. Pillai, D. Mukherji, M. Dwivedi, L. Chen: Nanoscience and nanotechnology in engineering, World Scientific, 2010, ISBN 978-981-4277-92-1

D: O. Fesenko, L. Yatsenko, Eds. Nanochemistry, biotechnology, nanomaterials, and their applications, Springer, 2017, ISBN 978-3-319-92566-0

D: M. D. Ventra, S. Evoy, J. R. Heflin Jr., Eds. Introduction to Nanoscale science and technology, Springer, 2004, ISBN 978-1-4020-7720-3

D: Edward A. Rietman, Molecular Engineering of Nanosystems (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2001, ISBN 0-387-98988-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (31.07.2018)

Prezentace v PowerPointu

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (31.07.2018)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (17.05.2019)

1. Úvod do molekulárního inženýrství

2. Intermolekulární a povrchové síly

3.-4. Supramolekulární inženýrství

5.-6. Nanotechnologie

7. Konverze energie v molekulárních systémech

8. Organické vodivé a magnetické materiály

9. Fotonické molekulární systémy

10. Tkáňové inženýrství

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (21.08.2018)

Základní vysokoškolský kurz z chemie, z fyziky a z matematiky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (21.08.2018)

žádné

 
VŠCHT Praha