PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikrochemické inženýrství pro doktorandy - P409016
Anglický název: Microchemical engineering for PhD students
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kašpar Ondřej Ing. Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s výhodami a specifiky práce v mikro a nano měřítku. Důraz bude kladen na popsání řídících dějů, které se v mnohém významně liší od těch pozorovaných v „makroskopickém“ životě. Dále bude nastíněna i) tvorba zařízení od návrhu po samotnou realizaci – design, optimalizace a technologie přípravy mikrozařízení, ii) možnosti aplikace mikrosystémů v praxi, iii) využití výpočetních nástrojů pro simulaci více-fázových systémů a povrchových jevů v mikro a nano světě.
Poslední úprava: Kašpar Ondřej (13.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studeni budou umět:

základy návrhu, přípravy a práce s mikrofluidním zařízením

využití mikrofluidiky v praxi - segmentovaný tok, tvorba gradientů, pozorování chemotaxe buněk

senzory - aplikace a příprava

příprava lékových forem, popis metod a kinetiky vylučování

využití přírodních konceptů v praxi - biomimetika

Poslední úprava: Kašpar Ondřej (13.05.2022)
Literatura -

D: Berthier, Jean, and Kenneth A. Brakke. The physics of microdroplets. John Wiley & Sons, 2012.

D: Minteer, Shelley D., ed. Microfluidic techniques: reviews and protocols. Vol. 321. Springer Science & Business Media, 2006.

D: Tian, Wei-Cheng, and Erin Finehout, eds. Microfluidics for biological applications. Vol. 16. Springer Science & Business Media, 2009.

D: Mishra, Munmaya, ed. Handbook of encapsulation and controlled release. CRC press, 2015.

Poslední úprava: Kašpar Ondřej (13.05.2022)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=968

Poslední úprava: Kašpar Ondřej (13.05.2022)
Sylabus -

Přírodní a technické vědy. Prostorová a časová měřítka. O spojitosti a nespojitosti. Bilanční rovnice. Teorie podobnosti. "Scaling down". "Numbering up".

Elektrické pole v mikro- a nano-systémech. Elektrolyty. Faradayův zákon. Gaussův zákon. Nernstova-Planckova rovnice. Elektroneutralita. Elektrická dvojvrstva. Disociační rovnováhy. Fázové rovnováhy.

Elektrické, mechanické, optické, fluidní a chemické mikrosystémy.

Mikroobrábění, CAD, CAM, CNC.

Mikrolitografie.

Materiály pro mikrosystémy.

Měření a pozorování v mikrosystémech.

Produktové inženýrství.

Disperze.

Koloidy.

Částice.

Měření a pozorování v nanosystémech.

Aplikace v medicíně.

Kvantové limity.

Poslední úprava: Kašpar Ondřej (13.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování zkouškové písemky.

Poslední úprava: Kašpar Ondřej (13.05.2022)
 
VŠCHT Praha