PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrství polymerů pro biomedicínu - P409017
Anglický název: Engineering polymers for biomedicine
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Řehoř Ivan RNDr. Ph.D.
Anotace -
Kurz poskytuje úvod do světa makromolekul, poskytuje stručný přehled fyziky a chemie polymerů se zaměřením na současný výzkum a technologii polymerů v biomedicínské oblasti.
Poslední úprava: Kubová Petra (24.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají následující dovednosti:

porozumnění fundamentálních fyzikálních konceptů, které určují chování polymerů v roztocích

schopnost návrhu syntézy různých polymerů, včetně kontroly jejich délek řetězců

určení parametrů, které jsou zodpovědné za interakci polymerů s živými systémy a to na buněčné úrovni i na úrovni celého organizmu

orientace v současných trendech aplikace polymerů v tkáňovém inženýrství, 3D buněčných kultur a cílení léčiv

Poslední úprava: Řehoř Ivan (13.05.2022)
Literatura -

M. Rubinstein and R. H. Colby, Polymer Physics, OUP Oxford, 2003.

G. G. Odian, Principles of polymerization, Wiley-Interscience, Hoboken, N.J, 4th ed., 2004.

R. P. Lanza, R. Langer, J. P. Vacanti and A. Atala, Eds., Principles of tissue engineering, Elsevier, Academic Press, Amsterdam, 5th edition., 2020.

F. Puoci, Ed., Advanced Polymers in Medicine, Springer International Publishing, Cham, 2015.

Poslední úprava: Řehoř Ivan (13.05.2022)
Studijní opory -

https://www.youtube.com/watch?v=ZLkCqt1rjv4&list=PLQzQmMdxMv853GFf5mb1JdMId3FW8JsEx

Poslední úprava: Řehoř Ivan (13.05.2022)
Sylabus -

1. Polymery – úvod: definice, fyzikální a chemické vlastnosti, syntetické-přírodní polymery, aplikace, životní cyklus

2. Fyzika polymerů I – Fraktální dimenze, ideální a reálné řetězce, termodynamika polymerů v roztocích, Flory Huggins teorie

3. Fyzika polymerů II – Charakterizace polymerů: optická, chromatografická, osmometrie, elektrokinetika

4. Chemie polymerů – Polykondenzace, polymerace, kopolymery, kopolymerní faktory, emulzním suspenzní polymerace, ATRP, RAFT

5. Polymery reakční inženýrství I – úvod do metody momentů, kinetika volné radikálové polymerace, Trommsdorff-Norrish efekt, “ceiling temperature”

6. Polymery reakční inženýrství II – kinetika polykondenzace, gelace

7. Polymerní chemie II – kopolymery, „star“ polymery, dendrimery, gely – fyzika (perkolace, gelační bod, rovnovážné botnání), typy síťování, viskoelasticita, rheologie

8. Syntetické polymery pro biomedicínské aplikace – akryláty, PEG, PCL, PLA, implantáty, excipienty, degradace

9. Biopolymery – typy (polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny), funkce v živých systémech, metabolismus, zdroje, chemická modifikace, aplikace

10. Interakce organizmus-polymer na buněčné úrovni: povrch buňky, internalizace, transfekce, buněčný metabolizmus

11. Interakce organizmus-polymer na úrovni celého organizmu: farmakokinetika, resorpce z krve, EPR efekt, transport tkání, akumulace, exkrece, interakce s imunitním systémem

12. Polymery v drug delivery – farmakokinetika vs. velikost, možnosti uvolnění léčiva

13. Polymery v medicíně – ortopedie, oftalmologie, zubařství, onkologie, nefrologie, ochrana zranění

14. 3D buněčné kultury, regenerativní medicína, tkáňové inženýrství

Poslední úprava: Kubová Petra (24.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování ústní zkoušky, zpracování rešeršní práce na aktuální téma bioaplikace polymerů

Poslední úprava: Řehoř Ivan (13.05.2022)
 
VŠCHT Praha