PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina - středně pokročilí I - V834005
Anglický název: English - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Valentová Dana Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Valentová Dana Mgr. (26.04.2020)
Předmět je zaměřen na osvojení a upevnění zvládnutých jazykových prostředků, které umožňují pracovat s jazykem na úrovni srovnatelné s běžnou komunikací i písemným projevem. Zvláštní důraz je kladen na rozšíření slovní zásoby, osvojení lexikálních prostředků. Cílem je dosažení úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Valentová Dana Mgr. (26.04.2020)

Studenti budou umět:

  • vyjádřit možnost, schopnost, nutnost v běžné komunikaci
  • požádat o radu či radu a doporučení poskytnout
  • vyjádřit svůj názor a postoj, souhlas či nesouhlas
  • popsat současné a minulé děje a stavy
  • mluvit o budoucnosti a plánovat
  • podat ústní a písemnou formou popis osoby, místa, situace a události
  • porovnat vlastnosti, kvalitu, činnosti apod.
  • napsat neformální dopis

Literatura -
Poslední úprava: Valentová Dana Mgr. (02.07.2020)

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Intermediate MultiPack A, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194035736

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Language Practice Intermediate, Third Edition, Macmillan, 2010, 9780230727014

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Valentová Dana Mgr. (26.04.2020)

1. Jídlo a vaření. Přítomný čas prostý a průběhový. Stavová a dynamická slovesa.

2. Rodina. Budoucí čas. Přídavná jména popisující vzhled a charakteristiku, popis osoby.

3. Diskuze: vyjádření názoru a postoje, souhlasu a nesouhlasu.

4. Peníze. Předpřítomný čas a minulý čas.

5. Životní změny. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Tzv. silná přídavná jména.

6. Neformální dopis - forma, struktura.

7. Doprava. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

8. Stereotypy. Členy – užití. Slovní spojení: slovesa / přídavná jména + předložky.

9. Úspěch a neúspěch. Vyjádření schopnosti a možnosti, zvratná zájmena.

10. Komunikace po telefonu. Vyjádření povinnosti, nutnosti, rady.

11. Sport. Minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas.

12. Vztahy. Vazby “usually, used to”.

13. Článek do časopisu. Převyprávění příběhu.

14. Shrnutí a opakování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Znalosti na úrovni A2+.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha