PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy ochrany životního prostředí - Z240009
Anglický název: Fundamentals of Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Březina Milan Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N240009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.02.2006)

1. Základní pojmy v odpadovém hospodářství, legislativní aspekty

2. Vznik a druhy odpadů

3. Způsoby využívání a odstraňování odpadů

4. Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace, S/S technologie

5. Nová strategie v odpadovém hospodářství, čistší produkce, EMS

6. Definice odpadních vod, klasifikace znečišťujících látek

7. Mechanické, fyzikálně chemické a chemické procesy používané k čištění odpadních vod

8. Anaerobní a aerobní čištění odpadních vod

9. Specifika čištění průmyslových odpadních vod a zpracování čistírenských kalů

10. Základy chemie atmosféry

11. Emisni strategie ochrany ovzduší, emisní limity, smogové regulační systémy

12. Snižování emisí oxidů síry a oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů a zařízení

13. Odlučování popílku ze spalin, mechanické, elektrostatické a tkaninové odlučovače

14. Procesy čištění odpadních plynů, snižování emisí z mobilních zdrojů

 
VŠCHT Praha