PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Řízení podnikových procesů - Z437003
Anglický název: Corporate Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (437)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uer/predmety/rizeni-procesu.html
Staré označení: RPP
Je záměnnost pro: N437003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)
Náplní předmětu Řízení podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Cílem předmětu je především umožnit vykonat zkoušku z předmětu Management podnikových procesů těm studentům, kteří nezvládli složit tuto zkoušku v letním semestru, a to zejména z časových důvodů. Proto také není v tomto předmětu standardní forma výuky.

Nicméně je možné absolvovat předmět i v případě, že student management podnikových procesů zatím nenavštěvoval.

Literatura
Poslední úprava: ROZ437 (15.02.2006)

Základní:

1. Botek M., Hradecký P., Volejníková I.: Základy řízení podnikových procesů. Praha:VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-576-5.

2. Grosová S. a kol.: Inženýrská ekonomika a management. Praha: VŠCHT, 2003.ISBN 80-7080-430-0

3. Botek, M. a kol: Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu, 1. vyd., VŠCHT Praha, 2001. ISBN 80-7080-431-9.

4. Cole G.A. Management Theory and Practice, 3rd ed. DP Publications London, 1990. ISBN 1-870941-60-8

5.Weihrich H., Koontz H. Management A Global Perspective, 10th ed., McGraw-Hill Inc. New York, 1993. ISBN 0-07-112892-1

Rozšiřující:

6. Grosová S., Paták M.R., Adamec L.: Podnikový management. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-429-7.

7. Armstrong M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002.ISBN 80-247-0469-2.

8. Grosová S.: Marketing. Principy, postupy, metody. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-429-7.

9. Kotler P.: Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2002.

10. Synek M a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2002.ISBN 80-247-9069-6

11. Veber J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000.

12. Samuelson W., Marks S. 4th ed.Managerial economics New Baskerville:Lachina Publ. ISBN 0-470-00044-9.

Metody výuky
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Výuka probíhá formou cca 6 opakovaných hromadných konzultací, protože se předpokládá znalost předmětu z dřívějšího studia.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Zápočet obdrží všichni studenti, kteří v zápočtovém testu získají minimálně 55 % z maximálního počtu bodů nebo budou mít požadavky pro získání zápočtu splněné z předchozího semestru.

Zápočtový test se píše v zápočtovém týdnu. Každý má nárok právě na jeden řádný a jeden opravný termín. Nabídka termínů bude zveřejněná v studentském informačním systému.

Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části, do které postupují pouze ti studenti, kteří úspěšně projdou zkouškovým testem. Při neúspěšném absolvování ústní zkoušky (hodnocení F), musí student opakovat i písemnou část zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ437 (15.02.2006)

1. Řízení v chemických a potravinářských podnicích

2. Informační podpora rozhodování

3. Plánování v podniku

4. Struktura podnikových plánů

5. Marketing v řízení podniku

6. Řízení distribuce

7. Řízení výroby

8. Řízení nákupu

9. Organizace podniku, organizační struktury

10. Řízení lidských zdrojů – hodnocení a motivace

11. Time management a řízení týmů

12. Řízení jakosti a bezpečnosti v podniku

13. Řízení ochrany životního prostředí

14. Kontrolní činnosti, controlling, audity

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Předpokladem je absolvování tohoto předmětu v letním semestru a získání zápočtu, který bude uznán. Nicméně ve výjimečných případech je možné absolvovat tento předmět i když jej student neopakuje.

 
VŠCHT Praha