PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzika I - Z444001
Anglický název: Physics I
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: F1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Burešová Božena Ing. CSc.
Alexa Petr Dr. RNDr.
Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: N444001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Základní pojmy mechaniky I: Síla, Newtonovy zákony, práce, výkon, energie kinetická a potenciální. potenciální. Zákony zachování mechanické energie a hybnosti, pružné a nepružné rázy.

2. Základní pojmy mechaniky II: Moment setrvačnosti, moment síly, moment hybnosti. Práce, výkon a energie při rotaci. Valení těles. Podmínky rovnováhy, těžiště.

3. Úvod do kinetické teorie plynů: Kinetická interpretace tlaku a teploty. Střední kinetická energie molekul. Rozdělení molekul podle rychlostí. Střední volná dráha molekuly.

4. Mechanika kontinua, hydromechanika: Síly v kontinuu, deformace tělesa, Hookův zákon.Hydrostatický tlak, Archimédův zákon. Bernoulliova rovnice, proudění reálné kapaliny.

5. Kmity: Netlumené, tlumené a vynucené harmonické kmity. Skládání kmitů.

6. Vlnění: Popis vlnění, rychlost šíření, intenzita vlnění. Huygensův princip, lom a odraz, Snellův zákon. Interference vlnění, stojaté vlnění.

7. Elektrostatické pole: Coulombův zákon. Elektrický dipól. Potenciál, napětí, práce. Kondenzátor, polarizace dielektrika. Pohyb náboje v elektrickém poli.

8. Stejnosměrné obvody: Ohmův zákon, Jouleův zákon. Kirchhoffovy zákony. Měření proudů, napětí a elektrických odporů.

9. Magnetické pole: Silové účinky magnetického pole. Hmotový spektrograf, měřicí přístroje, cyklotron, Hallův jev. Biotův-Savartův zákon, Ampérův zákon. Magnetické pole v látkách.

10. Elektromagnetické pole: Elektromagnetická indukce, vlastní a vzájemná indukčnost. Elektromagnetické vlny, energie elektromagnetického pole.

11. Obvody střídavého proudu: Generátor střídavého proudu. Výkon střídavého proudu. Impedance, fázové posunutí, sériový rezonanční obvod.

12. Vlnová optika:Povaha světla, interference světla, tenká vrstva, ohyb na štěrbině, difrakční mřížka, polarizace světla, optická aktivita látek.

13. Geometrická optika: Základní pojmy optického zobrazování, zobrazování odrazem a lomem,optické přístroje: lupa, mikroskop, dalekohled

14. Základní pojmy moderní fyziky: Fotoelektrický jev, rentgenové záření, dualita částice-vlnění, absorpce, emise, laser.

Poslední úprava: SMIDOVAL (12.09.2005)
 
VŠCHT Praha