SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Accounting, Tax, Law - B148029
Title: Účetnictví, daně, právo
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Guarantor: Strnad Tomáš Ing. MBA
Interchangeability : N148037
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The target of this subject is to familiarise students with basic principles and rules of private enterprise, Trade Law and economics.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

use the knowledge of principles and rules of private enterprise

use the knowledge of principles of Trade Law

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

Základní:

• Kislingerová, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

• Müllerová, L., Šindelář, M. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5806-0.

• Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada, 2017. ISBN: 978-80-271- 0413-0.

• Šteker, K., Otrusinová, M. Jak číst účetní výkazy. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3184-6.

• Zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů v aktuálním znění.

Doplňující:

• Brealey, R., Myers, S., Allen, F., Edmans, A. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2022. ISBN: 978-1265074159.

• Garrison, R., Noreen, E., Brewer, P. Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill, 2020. ISBN 978- 1260575682.

• Kantnerová, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C.H.Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4.

• Scholleová, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů a případových studií. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

• Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.

• Skálová, J., Suková, A. Podvojné účetnictví 2022. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3595-0.

• Synek, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

• Vančurová, A. Zdanění osobních příjmů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-926-8.

Last update: Drábková Klára (19.09.2022)
Learning resources -

e-learning

Last update: Drábková Klára (19.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

• Studenti píší dva průběžné testy, a to v polovině a na konci semestru. Cílem testů je ověřit průběžnou znalost a pochopení probírané látky. Minimální počet bodů z každého testu není stanoven, maximálně lze získat 25 bodů. Student musí získat minimálně 50 % z celkového počtu bodů, tj. 25 bodů.

• Celkový výsledek klasifikovaného zápočtu je vyhodnocen jako součet bodů prvního a druhého průběžného testu. Celkový výsledek je možné jednou opakovat během zkouškového období, a to souhrnným testem složeným z obsahu učiva obou testů, tj. maximálně 50 bodů, minimální požadavek opět 25 bodů.

Last update: Drábková Klára (19.09.2022)
Syllabus -

1. Podnik (definice, pojetí, právní úprava), podnikové činnosti, typologie podniků.

2. Hodnotové veličiny sledované podnikovým výkaznictvím (výnosy, náklady, příjmy, výdaje, majetek, kapitál, zisk, cash flow).

3. Fáze životního cyklu podniku, zakladatelský rozpočet.

4. Bod zvratu, cenotvorba a kalkulace.

5. Živnostenské právo (druhy živností, předpoklady, překážky), pracovní právo (vznik a ukončení pracovněprávního vztahu, práce konané mimo pracovní poměr, pracovní podmínky, odměňování).

6. Účetnictví (význam, uživatelé, právní úprava), účetní výkazy a vztahy mezi nimi (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích).

7. Účetní principy a zásady (podvojnost, souvztažnost, opatrnost, akruální princip), změny rozvahových a výsledkových položek, oceňování v účetnictví.

8. Účetní zobrazení stálých a oběžných aktiv.

9. Účetní zobrazení vlastního a cizího kapitálu.

10. Princip daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.

11. Daně u fyzické osoby (daňová evidence, paušální daň, procento z příjmů).

12. Cíle finančního řízení podniku, zdroje podnikového financování (dostupnost, rozsah a cena zdrojů v závislosti na životním cyklu, bankovní úvěry, leasing, faktoring), náklady kapitálu.

13. Volba kapitálové struktury podniku, řízení pracovního kapitálu.

Last update: Drábková Klára (19.09.2022)
Registration requirements -

none

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky dvou průběžných testů. Student musí získat minimálně 50 % z celkového počtu bodů, tj. 25 bodů.

Last update: Drábková Klára (19.09.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 100

 
VŠCHT Praha