SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Hydrochemistry - B217003
Title: Hydrochemie
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Pokorná Lucie Ing. Ph.D.
Interchangeability : N217003
Is interchangeable with: AB217003
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course focuses on the qualitative and quantitative composition of different types of water, the classification of water and the chemical and biological processes that take place in water. The properties, genesis and occurrence of metals, semi-metals, non-metals including gases, colloids, organic matter and related summary indicators are discussed in detail. Attention is also focused on water classification, physico-chemical properties, radioactivity of waters. Chemical equilibria in water are discussed, including hydrochemical calculations, and the teaching is oriented towards the application of the acquired knowledge in practice, e.g. the use of water resources for irrigation, fish farming, recreation, etc.
Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Aim of the course -

Students will be able to:

assess the quality of the water in terms of its impact for the environment;

assess the quality of the water in terms of its aggressive action on various materials;

assess water quality in terms of hygiene;

explain the behavior of water on the basis of solutions of chemical and biochemical processes in different types of water.

Last update: Fialová Jana (12.12.2017)
Literature -

Lahav, Ori and Birnhack, Liat. Aquatic Chemistry: for Water and Wastewater Treatment Applications, Berlin, Boston: De Gruyter, 2019.

Overway, Kenneth S.; Environmental chemistry: an analytical approach. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 978111875697.

Alan McIntosh, Jennifer Pontius; Science and the Global Environment: Case Studies for Integrating Science and the Global Environment. Elsevier, London 2016; ISBN: 9780128017128.

Patrick L. Brezonik, William A. Arnold; Water Chemistry: The Chemical Processes and Composition of Natural and Engineered Aquatic Systems. Oxford University Press, 2022; ISBN 978-0197651896.

Last update: Kujalová Hana (28.12.2022)
Learning resources -

Current materials will be exposed during the course at:

www.e-learning.cz

Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Last update: Kujalová Hana (23.01.2018)
Syllabus -

Lectures:

1. Physical and physico-chemical properties of water

2. Acid-base properties, acidification of water

3. Colloidal substances in water

4. Major cations in water

5. Toxic metals in water

6. Major anions in water

7. Nitrogen and phosphorus compounds in water

8. Carbon dioxide and its ionic forms, water aggressiveness

9. Non-electrolytes - silicon, boron

10. Dissolved gases in waters

11. Radioactivity of waters

12. Summative determination of organic substances in water (COD, TOC, DOC, BOD, AOX, NEL)

13. Organic substances in waters - humic substances, pesticides, hydrocarbons, halide derivatives, tensides

14. Types of waters and their characteristics

Exercise:

1. General principles of numerical solution of chemical equilibria

2. Speciation modelling

3. Acid-base equilibria and their numerical solution; solubility of gases in water

4. Carbonate system - theoretical basis and calculations

5. Complex-forming equilibria and their numerical solutions

6. Complexes and complex forming substances in waters - tutorial case studies

7. Precipitation equilibria and their numerical solutions

8. Oxidation-reduction equilibria and their numerical solutions

9. Graphical solution of chemical equilibria

10. Oxygen regime; self-cleaning of natural waters

11. Surface water quality monitoring - educational case studies

12. Micropollutants in water - teaching case studies

13 Suitability of water for different purposes - irrigation, fish farming, recreational purposes

14. Water column and sediment interactions

Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Student získává nárok na zápočet, splní-li ve stanovených termínech alespoň 5 ze 7 úkolů, které budou postupně zadány v průběhu semestru. Vypracování úkolů bude hodnoceno, za každý úkol bude možno získat maximálně 20 bodů, hodnotícím kritériem bude splnění zadání, věcná správnost a originalita řešení, přihlédnuto bude rovněž k rozsahu. Bodový zisk 91 - 100 odpovídá známce A, 81 - 90 B, 71 - 80 C, 61 - 70 D, 51 - 60 E, < 50 F. Hodnocení F znamená nesplněný úkol.

Předmět bude zakončen ústní zkouškou, při níž si student vylosuje dvě otázky. Výsledná známka zohledňuje nejen úroveň znalostí zjištěnou na ústní zkoušce, ale také bodový zisk z úkolů. Na vykonání ústní zkoušky má student k dispozici jeden řádný termín a dva opravné termíny. V případě zájmu o zlepšení známky lze využít zmíněné dva opravné termíny, avšak je nutné o tomto úmyslu informovat vyučující, kteří pak do SIS zaevidují známku F, aby se student mohl přihlásit na další termín zkoušky.

Last update: Kujalová Hana (16.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha