Computer Practice - B445001
Title: Počítačové praktikum
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/3, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: AVT
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB445001, N445001, N445001A
Is interchangeable with: AB445001
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The Computer Practice course provides a basic overview of information technologies in the field of modern chemistry. Emphasis is placed on orientation in the computer network of UCT, to unify the level of basic knowledge in the field of informatics, including the efficient use of editors for the creation of technical and professional documents, presentation of results, search of information sources, introduction to computer graphics and fundamentals of technical computing in common spreadsheet environment.
Last update: Hrnčiřík Pavel (20.12.2017)
Aim of the course -

Students will be able to:

Use the services of the university computer network including SIS, CIS, VC, library services and will have basic knowledge of software applications available within the university network.

Efficiently use word processors to create and edit technical and scientific documents.

Solve basic scientific and engineering calculations using standard spreadsheet applications.

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Literature -

Z: Bártová D.: Počítačová typografie (elektronický učební text v PDF formátu). VŠCHT 2014

Z: Kubíček M., Dubcová M., Janovská D.: Numerické metody a algoritmy. Skripta VŠCHT 2005, ISBN 978-80-7080-558-9

D: Cejnar P.: Úvod do tvorby maker v Excelu (elektronický učební text v PDF formátu). VŠCHT 2013

Last update: Hrnčiřík Pavel (05.02.2018)
Learning resources -

Other study aids:

E-learning portal of the Department of Computing and Control Engineering - http://moodle.vscht.cz

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Requirements to the exam - Czech

Účast na výuce předmětu Počítačové praktikum není povinná s výjimkou cvičení, na kterých se píší testy. Každý test je rozdělen na bodované dílčí úlohy a celkový možný dosažený počet bodů je 100. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování dvou testů (I. a II. test) - získání alespoň 50 bodů z každého z nich (u I. testu navíc splnění minima všech okruhů, viz níže). Celkové hodnocení je počítáno jako vážený průměr z obou testů, z nichž první má váhu 1 a druhý 2. Klasifikovaný zápočet se uděluje vyučujícím na posledním cvičení.

I. test trvá 60 minut. Ověřují se znalosti z prvních tří tématických okruhů: správa souborů, psaní technických textů ve Wordu, používání vzorců a funkcí v tabulkách a tvorba grafů v Excelu. Odpověď na otázku ze všeobecných znalostí se zasílá vyučujícímu mailem. Protože student musí mít z každého okruhu alespoň minimální znalosti, je třeba k úspěšnému absolvování testu dosáhnout hodnocení všeobecné části 8 bodů ze 16, wordovské části 17 bodů ze 34 a excelovské části 25 bodů z 50. Z toho plyne, že splnění některých úloh je povinné (např. zaslání emailu, vytvoření tabulky nebo vzorce).

II. test trvá 60 minut. Jeho náplní je aplikace výpočetních metod v Excelu, tzn. řešení nelineární rovnice, řešení soustav lineárních rovnic, lineární a nelineární aproximace funkcí a výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci. Test má tři části - protokol z aplikačního příkladu (psáno ve Wordu), numerický příklad a aplikační příklad. Protokol se píše o řešení aplikačního příkladu podle přiloženého vzoru. Zde neplatí minimální požadavky na jednotlivé části, platí pouze základní podmínka minimálního dosaženého počtu 50 bodů ze 100.

Obecně lze konstatovat, že zatímco první test prověřuje všeobecné znalosti výpočetní techniky, které student mohl získat už na střední škole nebo samostudiem, druhý test klade důraz na použití výpočetních postupů, se kterými se student s největší pravděpodobností dosud nesetkal. Při psaní testů je povoleno používání libovolných pomůcek (elektronická nápověda k aplikaci, vlastní poznámky, učebnice), není však dovoleno půjčování pomůcek mezi studenty.

I. test se píše v 6. týdnu výuky a II. test ve 13.týdnu. Účast na testu je povinná a absence (i z důvodu nemoci apod.) je považována za neúspěšné složení testu. Pokud student test úspěšně nesloží (klasifikace F nebo absence), má možnost využít jednoho opravného termínu pro každý (tedy I. i II.) test během semestru. Opravný termín I. testu je v 8.týdnu, opravný termín II. testu je ve 14.týdnu semestru.

Pro výjimečné případy, např. dlouhodobá nemoc, jsou vypsány již od začátku semestru náhradní termíny ve zkouškovém období a jsou shodné s termíny testů ve speciálním soustředění. Zápis na tyto termíny však bude možný až po ukončení semestru v systému Student. Jejich rozšíření bude provedeno pouze v případě obsazenosti všech stávajících termínů (případné upozornění na obsazenost termínů prosím zašlete garantovi předmětu). Pro identifikaci je nutné s sebou vzít index. Zda-li je student oprávněn (omluvená absence, nevyčerpaný opravný termín apod.) psát test v tomto termínu však nebude na místě kontrolována! Tato kontrola a také oprava testu bude provedena až vyučujícím, který studenta během semestru vyučoval. Z tohoto důvodu je zapotřebí svého vyučujícího s přihlášením na termín srozumět (alespoň formou e-mailu), aby se předešlo nedorozuměním.

Pokud student úspěšně absolvoval tento předmět na VŠCHT nebo jemu podobný na jiné vysoké škole, může požádat o uznání zápočtu. V takovém případě kontaktujte garanta předmětu.

Studentům je velmi doporučeno vypracovat před zápočtovými písemkami vzorové testy!

Last update: Hrnčiřík Pavel (14.05.2019)
Syllabus -

1. Information systems and sources at UCT (STUDENT, CIS, MOODLE, ChemTK), the basics of work in computer network and Internet environment, basic UCT services (MS Outlook Web Access, VPN, WIFI access). Possibilities of distance education (E-learning of UCT). Computer hardware and software (application, basic file formats), algorithm, program, transfer of computer files, most widespread operating systems, viruses, data security, environment.

2. Techniques of writing professional documents in text processors: basic typographic rules, basic structure of technical documentation, writing of mathematical equations, tables, styles.

3. Techniques of writing professional papers in spreadsheets: spreadsheet techniques, spreadsheet data processing using embedded worksheet functions, pattern creation, data lookup, filtering.

4. Techniques of writing technical documents in spreadsheets: graphical techniques, visualization of measured and calculated values, data sequences, trends and parts of the whole using graphs.

5. Searching for scientific and technical data (Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar), connection to NTL. Program tools for searching, managing and quoting information sources (EndNote). Sharing data between applications, documents publishing and sharing on the Web, PDF standard. Presentation of results, techniques of lecture preparation with support of electronic presentation, poster preparation techniques.

6. Introduction to raster and vector graphics, drawing schemes (MS Visio). Programming tools for drawing chemical formulas.

7. Using embedded functions in spreadsheets.

8. Advanced techniques with spreadsheet tools.

9. Use of spreadsheets for scientific and technical calculations: approximation of experimental data.

10. Introduction to automation of information processing and technical data in spreadsheets. Working with macros.

11. Advanced techniques for processing experimental data in a spreadsheet environment.

12. Introduction to advanced computational software tools used at UCT.

13. Application examples.

14. Current trends in the application of information technologies at UCT.

Last update: Hrnčiřík Pavel (20.12.2017)
Registration requirements -

none

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Počítačové praktikum je úspěšné absolvování dvou testů (v 6. a 13. týdnu semestru) - získání alespoň 50 % max. možného počtu bodů z každého z nich. Celkové hodnocení představuje vážený průměr z obou testů, z nichž první má váhu 1 a druhý 2. Klasifikovaný zápočet vyučující zapisuje na posledním cvičení.

Last update: Hrnčiřík Pavel (05.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 80