SubjectsSubjects(version: 888)
Course, academic year 2020/2021
  
Statistics 2 - B501014
Title: Statistika 2
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501014
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál. ISBN 80-7178-820-1

Z: KOŽÍŠEK, J., STIEBEROVÁ, B.(2012), Statistika v příkladech, Verlag Dashofer.

D: ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint.

D: HINDLS, R., HRONOVÁ, S. et al. Statistika pro ekonomy. Professional publishing. 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.

D: LIND, D., MARCHAL, W., WATHEN, S. Statistical Techniques in Business and Economics, (16th Edition). McGraw-Hill Education 2015. ISBN-13: 978-0078020520.

D: TRIOLA, M., F. Essentials of Statistics (5th Edition). Pearson Education 2015. ISBN-13: 978-0321924599.

D: STUDENMUND, A.H. Using econometrics: A practical guide. New York: Pearson Global Edition, 2017. ISBN: 978-01-3136773-9.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Stručné opakování základů pravděpodobnosti a statistiky

2. Základní testy hypotéz parametrické

3. Základní testy hypotéz neparametrické

4. Testováni normality datového souboru - Chi kvadrat test dobré shody, Shapiro-Wilks test, Kolmogorov-Smirnov test, grafická analýza (PP graf, QQ graf, histogram)

5. Kategoriální proměnná ve statistice - obecná analýza kategoriálních dat, hodnocení četností, porovnání relativní četnosti s teoretickou hodnotou.

6. Analýza závislostí nominálního a ordinálního typu dat - kontingenční tabulky, testování hypotézy o nezávislosti, Chí kvadrát test, čtyřpolní (asociační) tabulka a testování nezávislosti v čtyřpolní tabulce

7. Analýza rozptylu I – jednofaktorová ANOVA a Kruskal Walis test, metódy mnohonásobného porovnání (1 faktor), zavedení vicefaktorových modelů

8. Korelační Analýza (jednorozměrná) – grafické metody, míra lineární závislosti, Personův a Spearmanův korelační koeficient

9. Korelační Analýza (jednorozměrná) – speciální typy korelačních koeficientů (biseriální a tetrachorická korelace)

10. Korelační Analýza (vícerozměrná) – mnohonásobná a parciální korelace

11. Vybrané metody vícerozměrné analýzy - shluková analýza, faktorová analýza, analýza hlavních komponent

12. Regresní analýza I – jednoduchý lineární regresní model, předpoklady a odhad metodou nejmenších čtverců, interpretace a testy významnosti koeficientů, F-test, koeficient determinace

13. Regresní analýza II - nelinearity v jednoduchém regresním modelu (logaritmické transformace, polynomy), základy vyhodnocení kvality regresního modelu

14. Shrnuti

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet minimální aktivní účast na cvičení v rozsahu 75 %, vypracování semestrálního projektu v požadované kvalitě a rozsahu a napsání zápočtového testu na minimální úroveň 60%.

Zkouška je vždy písemná a obvykle je doplněná ústní částí.

 
VŠCHT Praha