Specialized laboratory – materials for electronics and nanomaterials - M126006
Title: Laboratoř specializace - materiály pro elektroniku a nanomateriály
Guaranteed by: Department of Solid State Engineering (126)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N126029
Examination dates   
Annotation -
The goal of the Specialized Laboratory is to outline basic experimental methods used for preparation and characterization of nanostructured materials.
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Carry out experimental work in laboratory according to the tutor’s instructions.

Present the results of the work in the form of a short report.

Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literature - Czech

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici u vedoucích prací

Last update: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Learning resources - Czech

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na webových stránkách ústavu https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/laboratore-oboru

Last update: Leitner Jindřich (20.02.2018)
Syllabus - Czech

V průběhu semestru studenti absolvují 6 dvoudenních prací.

1. Stanovení teploty a entalpie tání nanočástic Sn

2. Příprava kanálkových vlnovodů pro integrovanou optiku metodou optické litografie

3. Měření vlastností základních polovodičových struktur

4. Příprava a vlastnosti nanočástic kovů deponovaných do kapaliny

5. Teplotní namáhání kovových vrstev na polymeru a studium jejich povrchové morfologie pomocí LCM

6. Studium modifikace povrchu polymerních substrátů pomocí IR spektroskopie

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech šesti vypsaných úloh a odevzdání požadovaných protokolů

Last update: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196