SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

Design of Biological Wastewater Treatment Plants - M217004
Title: Výpočty biologických čistíren odpadních vod
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, MC [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Interchangeability : N217010
Annotation -
Students will gain knowledge needed for technological evaluation of biological wastewater treatment plant and for design of individual technological steps of wastewater treatment plant with emphasis on biological processes.
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

gain data needed for project of municipal wastewatwer treatment plant technological line;

use valid standards on projecting and calculating of single stages of wastewater treatment plant technological line;

asses the project of wastewater treatment plant biological line from technological point of view.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literature -

R:Jeníček P.:Výpočty v technologii vody II,Vydavatelství VŠCHT Praha,1999,8070803444

A:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Learning resources -

http://web.vscht.cz/pecenkam/

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Podmínkou účasti na zápočtovém testu je zpracování a odevzdání technologického výpočtu.

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout aspoň 45% úspěšnosti v zápočtovém testu. Píše se v termínu stanoveném vyučujícím, a to zpravidla v době konání semináře dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat tištěné podklady k tématu (skripta, tabulky) a vlastní poznámky. Není dovoleno použití elektronických médií (notebooky, elektronické diáře, telefony apod.). V průběhu testu není umožněno opouštět místnost a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 45 bodů, získává nárok na klasifikovaný zápočet. Klasifikace a příslušné bodové rozpětí je součástí testu. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Při zápočtovém testu je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Syllabus -

1. Wastewater treatment plant design fundamental

2. Population equivalent - unit of wastewater pollution

3. Flow rate determination, average, irregularity

4. Stechiometric calculations

5. Kinetic models

6. Biomass balance

7. Capacity of oxygenation

8. Activated sludge systems without nutrient removal

9. Activated sludge systems with nutrient removal

10. Biofilm reactors

11. Anaerobic reactors

12. Biogas production and composition

13. Sludge stabilization

14. Complex design of municipal wastewater treatment plant

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Individuální zpracování zadaného technologického výpočtu. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Last update: Pečenka Martin (25.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha