SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Design of Biological Wastewater Treatment Plants - N217010
Title: Výpočty biologických čistíren odpadních vod
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Z//Is interchangeable with: M217004
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)
Students will gain knowledge needed for technological evaluation of biological wastewater treatment plant and for design of individual technological steps of wastewater treatment plant with emphasis on biological processes.
Aim of the course -
Last update: TAJ217 (18.11.2013)

Students will be able to:

gain data needed for project of municipal wastewatwer treatment plant technological line;

use valid standards on projecting and calculating of single stages of wastewater treatment plant technological line;

asses the project of wastewater treatment plant biological line from technological point of view.

Literature -
Last update: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

R:Jeníček P.:Výpočty v technologii vody II,Vydavatelství VŠCHT Praha,1999,8070803444

A:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

Learning resources -
Last update: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

http://web.vscht.cz/pecenkam/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (06.05.2014)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Podmínkou účasti na zápočtovém testu je zpracování a odevzdání technologického výpočtu.

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout aspoň 45% úspěšnosti v zápočtovém testu. Píše se v termínu stanoveném vyučujícím, a to zpravidla v době konání semináře dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat tištěné podklady k tématu (skripta, tabulky) a vlastní poznámky. Není dovoleno použití elektronických médií (notebooky, elektronické diáře, telefony apod.). V průběhu testu není umožněno opouštět místnost a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 45 bodů, získává nárok na klasifikovaný zápočet. Klasifikace a příslušné bodové rozpětí je součástí testu. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Při zápočtovém testu je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Syllabus -
Last update: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

1. Wastewater treatment plant design fundamental

2. Population equivalent - unit of wastewater pollution

3. Flow rate determination, average, irregularity

4. Stechiometric calculations

5. Kinetic models

6. Biomass balance

7. Capacity of oxygenation

8. Activated sludge systems without nutrient removal

9. Activated sludge systems with nutrient removal

10. Biofilm reactors

11. Anaerobic reactors

12. Biogas production and composition

13. Sludge stabilization

14. Complex design of municipal wastewater treatment plant

Registration requirements -
Last update: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

none

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,1 4
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 30
Examination test 50

 
VŠCHT Praha