Electroanalytical Methods - M402003
Title: Elektroanalytické metody
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020 to 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Broncová Gabriela Ing. Ph.D.
Interchangeability : N402012
Is co-requisite for: M402038
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět dává chemikům, biologům a materiálovým vědcům znalosti základních principů a moderní metodiky elektroanalytických metod a zdůrazňuje praktické aplikace v reálném životě. Přednášky zahrnují základy klasických a moderních elektroanalytických metod z hlediska klasifikace a instrumentace (potenciometrie, ampérometrie, voltametrie, konduktometrie, impedanční spektroskopie aj.), technologie přípravy elektrochemických senzorů a aplikace z hlediska původu vzorků (v potravinářství, životním prostředí, farmacii, medicíně a diagnostice).
Last update: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět si vybrat podle potřeby vhodnou elektroanalytickou metodu, budou znát její výhody a nevýhody, budou schopni si zajistit potřebnou instrumentaci a experimentální vybavení a budou schopni interpretovat získaná data.

Last update: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Literature -

R: A. J. Bard a L. R. Faulkner: Electrochemical Methods - Fundamentals and Applications, 2nd ed., Wiley, 2001

R: J. Wang - Analytical Electrochemistry, 3rd Ed, Wiley, 2006. Available on-line at VSCHT

Last update: Šiškanova Taťjana (15.09.2023)
Learning resources - Czech

Štulík K. a Barek J.: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/elektroanalytika.pdf

Last update: Kubová Petra (24.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Last update: Šiškanova Taťjana (15.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Teoretické základy (elektroanalýza, Faradaické procesy, přenos hmoty, elektrická dvojvrstva, elektrokapilární jev) a rozdělení elektroanalytických metod: klasifikace a instrumentace

2. Membránové elektrody: příprava a složení elektrod (iontoměnič, neutrální a nabité nosiče)

3. Potenciometrie: principy, on-line, in vivo potenciomerická měření, stanovení disociačních konstant

4. Tuhé elektrody (formy uhlíku, tištěné a chemicky modifikované elektrody)

5. Elektroanalytické metody založené na měření proudu (polarizace elektrod, druhy proudů, polarizační křivka, depolarizátory)

6. Polarografie a voltametrické metody: diferenční pulzní voltametrie, anodická rozpouštěcí voltametrie, adsorpční rozpouštěcí voltametrie

7. Voltametrie s lineárně rostoucím napětím a cyklická voltametrie (interpretace dat, reverzibilní, nevratné a kvazi-reverzibilní systémy, studium adsorpčních procesů)

8. Konduktometrie (nízkofrekvenční a vysokofrekvenční, přímá a nepřímá konduktometrie), dielektrometrie

9. Elektrochemické detektory v průtokových a separačních metodách

10. Metody založené na vyčerpávající elektrolýze: potenciostatická a galvanostatická coulometrie, coulometrie v tenkovrstvých celách

11. Spektroelektrochemie: experimentální uspořádání, elektrochemická impedanční spektroskopie, elektrochemiluminiscence, elektrochemické křemenné mikrováhy, skenovací tunelovací mikroskopie

12. Elektrochemické senzory (biosenzory, afinitní biosenzory, senzory na plyny, elektrodová pole)

13. Nanoelektrochemie: nanoelektrody, elektrodepozice v nanoměřítku

14. Elektroanalytické metody: validace, praktické aplikace v potravinářství, životním prostředí, ve farmacii, medicíně a forenzní analýze

Last update: Šiškanova Taťjana (15.09.2023)
Entry requirements - Czech

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň

Last update: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Registration requirements - Czech

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň

Last update: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84