SubjectsSubjects(version: 950)
Course, academic year 2023/2024
  
Strategic Management - M501013
Title: Strategické řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 50 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Souček Ivan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501013
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

Z: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování, Praha, Grada Publishing. 2021.

D. FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu, Praha, Grada Publishing, 2020.

D: FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Praha: Grada, 2005.

D: MALLAYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: GRADA, 2007.

D: SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Syllabus - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (05.08.2022)

1. Úvod do strategického managementu

2. Koncept strategie jako pozice

3. Strategie jako plán

4. Analýza vnějšího prostředí

5. Analýza vnitřního prostředí

6. Sladění strategie

7. Řízení v krizi

8. Realizace strategie v praxi

9. Semi-globalizace

10. Diversifikace

11. Organizační struktura firmy

12. Etický management

13. Management inovací a management změny

14. Behaviorální strategický management

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.9 52
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha