SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Strategic Management - M501013
Title: Strategické řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 50 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Souček Ivan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501013
Literature - Czech

Z: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování, Praha, Grada Publishing. 2021.

D. FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu, Praha, Grada Publishing, 2020.

D: FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Praha: Grada, 2005.

D: MALLAYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: GRADA, 2007.

D: SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.

Last update: Švecová Lenka (16.05.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Last update: Švecová Lenka (17.09.2020)
Syllabus - Czech

1. Úvod do strategického managementu

2. Koncept strategie jako pozice

3. Strategie jako plán

4. Analýza vnějšího prostředí

5. Analýza vnitřního prostředí

6. Sladění strategie

7. Řízení v krizi

8. Realizace strategie v praxi

9. Semi-globalizace

10. Diversifikace

11. Organizační struktura firmy

12. Etický management

13. Management inovací a management změny

14. Behaviorální strategický management

Last update: Švecová Lenka (05.08.2022)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Last update: Švecová Lenka (17.09.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.9 52
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha