SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
Introductory observation practice with reflection - M832002
Title: Úvodní pedagogická praxe s reflexí
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/6, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Is pre-requisite for: M832021, M832012
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (15.01.2020)
Cílem předmětu je poznání reality školního prostředí a získání hlubokého analytického vhledu do profesních činností učitele a do individuálních a sociálních charakteristik žáků. Studenti se v přímém pobytu ve škole na pedagogické praxi budou věnovat pozorování výuky, rozhovorům s aktéry vzdělávání, analýze dokumentů. Praxe bude doprovázena reflektivními semináři, které budou vedené jak z pedagogické tak psychologické perspektivy. Nedílnou součástí kurzu bude osvojování důležitých znalostí v legislativní, administrativní, bezpečnostní a zdravotní problematice, relevantních pro učitelskou profesi.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.

Z: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Z: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Z: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2013 (aktuální znění).

Z: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. (aktuální znění).

Z: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon; aktuální znění).

Z: Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (aktuální znění).

D: DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace. 2015, 25(1), 9-31. DOI: 10.5817/pedor2015-1-9.

D: GRECMANOVÁ, Helena [et al.]. Klima školy: soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012 [cit. 2015-04-30]. ISBN 978-808-7063-804.

D: MAREŠ, Jiří. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika. 2015, 2015(2), 113-142.

D: MARZANO, Robert J., Debra. PICKERING a Jane E. POLLOCK. Classroom instruction that works: research-based strategies for increasing student achievement. 1. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development, 2001. ISBN 978-0871205049.

D: PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Překlad Jiří Foltýn. Praha: Portál, 2013, 562 s. ISBN 9788026203674.

D: POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola: metoda pro stanovení priorit školy [online]. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011, 18 s. [cit. 2015-04-30]. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-37-8.

Syllabus - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (07.12.2022)

Příprava na praxi, základní informace o škole - ŠVP, výroční zpráva a další dokumenty

Minimum právních, bezpečnostních a zdravotnických znalostí

Odborné tematické semináře s pracovníky školy: výuková a mimovýuková náplň práce učitele, školní poradenské pracoviště

Školní kurikulum a jeho porovnání s RVP, zaměření na vzdělávací oblast Člověk a příroda: učební plán, očekávané výstupy a učivo

Průřezová témata v ŠVP, výchovně-vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Práce vyučujících se školním vzdělávacím programem, dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování výuky, tematické plány

Pozorování, rozhovory a analýza dokumentů ve škole, sběr dat pro individuální projekt

Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na obecně didaktické a metodické aspekty výuky

Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků

Zpracování individuálního projektu

Course completion requirements - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (25.01.2019)

Systematická příprava na praxi a plnění průběžných úkolů v e-learningu

Aktivní účast na praxi

Zpracování analytické seminární práce

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha