SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
Continuous pedagogical practice I - M832012
Title: Souvislá pedagogická praxe I
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Pre-requisite : M832002, M832006
Annotation - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (07.12.2022)
Předmět navazuje na Úvodní pedagogickou praxi s reflexí. Jeho cílem je umožnit studentovi získat zkušenosti s přípravou na výuku a vlastním vedením výuky chemie na střední škole, případně i na nižším stupni víceletého gymnázia nebo na škole základní. Student si vede písemné přípravy, kde prokáže svou dovednost naplánovat vyučovací hodinu. V plánech vyučovacích hodin vychází ze školního vzdělávacího programu školy a tematického plánu pro daný ročník, vhodně implementuje výchovně vzdělávací cíle pro daný tematický celek oboru chemie, dle kontextu zařazuje aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, plánuje ověřování úrovně plnění cílů a výukové aktivity na odpovídající kognitivní náročnosti. S ohledem na ŠVP a tematické plány též připravuje plánování výuky pro rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro vybraná průřezová témata (např. Environmentální výchova, Mediální výchova). Kurikulární plánování student pravidelně konzultuje před výukou se svým provázejícím učitelem ve škole tak, aby byla zajištěna provázanost příprav na hodiny se školním kurikulem. Studující průběžně provádí sebereflexi a jeho výuka je dále reflektována a hodnocena provázejícím učitelem.
Literature - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (07.12.2022)

Z: BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014.

Z: BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014.

Z: ČAPEK ADAMEC, Martin a kol. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření. 2. vydání. Praha: Eduko, 2022. ISBN 978-80-88057-93-2

Z: HODSON, CH. Psychology and Work. Routledge, Taylor§Francis Group, London and New York: 2001.

Z: KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 1996.

Z: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2013 (aktuální znění).

Z: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. (aktuální znění).

Z: VAŠUTOVÁ,J. Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK v Praze, PedF, 2007.

D: AUGER.M.T.; BOUCHARLAT,CH. Učitel a problémový žák. Praha: Portál 2005.

D: BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV 2002.

D: ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada,2010.

D: KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

D: LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (15.01.2020)

1. Úvodní seminář

2. Činnost studenta v rámci souvislé pedagogické praxe v průběhu semestru (samostatná výuka studenta ve třídách SŠ nebo ZŠ včetně laboratoří)

3. Průběžné konzultace

4. Zpracování portfolia, výstupů praxe

5. Reflektivní seminář

Registration requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

Úvodní pedagogická praxe s reflexí

Didaktika chemie I.

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia složeného z příprav a reflexí výuky a aktivní účasti na reflektivním semináři.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Práce na individuálním projektu 0,6 18
Účast na seminářích 0,4 10
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha