SubjectsSubjects(version: 889)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to pedagogy - M832003
Title: Úvod do pedagogiky
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Is pre-requisite for: M832015, M832014
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)
Cílem předmětu je uvést studenty do teorie pedagogiky, seznámit je s jejím vývojem, se světovými trendy ve školství a s problematikou našeho školského systému.
Aim of the course - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni samostatně vyhledávat zdroje pedagogických informací, orientovat se v obecných otázkách pedagogiky, definovat a používat základní pedagogické pojmy, používat různé bibliografické normy, prokázat pochopení historické podmíněnosti pedagogických jevů, zařadit jednotlivé typy českých škol do systému ISCED, identifikovat světové trendy ve školství a kriticky analyzovat náš školský systém.

Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

Základní

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: VŠCHT, 2011. ISBN 978-80-7080-690-6

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání.Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.

SINGULE, F. Pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992, ISBN 80-04-26160-4

VÁŇOVÁ, M. Srovnávací pedagogika. Praha: UJAK, 2009. ISBN 978-80-86723-68-6.

OECD. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, 2018. ISBN (PDF) 978-92-64-30339-3. Dostupné z: http://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/Education_at_a_glance_2018.pdf

Doporučená

ŠTVERÁK, Vladimír. Dějiny pedagogiky I. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-351-0.

ŠTVERÁK, Vladimír. Dějiny pedagogiky II. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-467-3.

VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. ISBN 80-86022-79-X.

Euridice – EACEA –Europa. eu. National education systems. Comparative reports. News end articles. Dostupné z: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

1. Zdroje pedagogických informací.

2. Český vzdělávací systém.

3. Pedagogika jako věda.

4. Systém pedagogických věd.

5. Struktura výchovy. Základní pedagogické pojmy.

6. Výchova a vývoj člověka.

7. Výchova a společnost.

8. Učitel, jeho profese a vzdělávání.

9. Modely školských systémů. Inovace a problémy.

10.Hlavní etapy vývoje školství v českých zemích od r. 1774 do r. 1953 (1774, 1869, 1883, 1922, 1948, 1953, 1959, 1968, 1976, 1990).

11.Pedagogický systém J. A. Komenského.

12 J. J. Rousseau, jeho pedagogické ideje a jejich vliv na pedagogiku 20. století.

13.Johan Friedrich Herbart, jeho pedagogické ideje a jejich vliv na pedagogiku 2. pol. 19. století a 20. století.

14 Alternativní školy, jejich vznik a význam v současné době.

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

Aktivní účast.Absolvování zkoušky v podobě testu.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha