SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to pedagogy - M832003
Title: Úvod do pedagogiky
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C+Ex [HT]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Is pre-requisite for: M832015, M832014
Annotation - Czech
Cílem předmětu je uvést studenty do systému pedagogiky jako teoreticko-empirické vědní disciplíny, seznámit je s jejím pojetím, klíčovými mezníky jejího vývoje, s hlavními trendy ve školství ve světě a s problematikou školského systému v České republice. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni samostatně vyhledávat zdroje pedagogických informací, orientovat se v obecných otázkách pedagogiky, definovat a používat základní pedagogické pojmy, používat různé bibliografické normy, prokázat pochopení historické podmíněnosti pedagogických jevů, zařadit jednotlivé typy českých škol do systému ISCED, identifikovat světové trendy ve školství a kriticky analyzovat náš školský systém.
Last update: Čapek Adamec Martin (17.02.2022)
Literature - Czech

Z: KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008, 2021.

Z: KAŠČÁK, Ondrej a PUPALA, Branislav. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009.

Z: LORENZOVÁ, J. Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: FFUK, edice Humanitas, 2016.

Z: PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 6. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2017.

Z: PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001.

Z: STOJAN, M. Přehled obecných pedagogických kategorií. 2. doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003.

Z: ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: VŠCHT, 2011.

Z: VÁŇOVÁ, M. Srovnávací pedagogika. Praha: UJAK, 2009.

Z: OECD. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, 2018. ISBN (PDF) 978-92-64-30339-3. Dostupné z: http://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/Education_at_a_glance_2018.pdf

D: KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012.

D: PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007.

D: SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007.

D: KELLER, J., TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost? Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.

D: PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání.Praha: Portál, 2015.

D: SVOBODOVÁ, J., JŮVA, V. Alternativní školy. 2. upr. vyd. Brno: Paido, 1996.

D: ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2008.

D: VALENTA, M. Waldorfská pedagogika a jiné alternativy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993.

D: WENKE, H., RÖHER, R. Ať žije škola Daltonská výuka v praxi. Brno: Paido, 2000.

D: ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: Portál, 1997.

Last update: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Syllabus - Czech

1. Pedagogika jako věda, její charakter, předmět, cíle a úkoly

2. Paradigmata výchovné vědy a klíčové pedagogické diskursy

3. Systém pedagogických věd, jeho vývoj a současné členění

4. Činitelé, podmínky a prostředky výchovy

5. Pedagogické kategorie, jejich pojetí v minulosti a současnosti, systém výchovy

6. Modely výchovy a vzdělávání, animace, formace, edukace

7. Výchova a vývoj člověka, pedagogický optimismus, pesimismus a realismus

8. Výchova, vzdělání a soudobá společnost, vybrané teorie socializace

9. Pedagogický systém J. A. Komenského.

10. J. J. Rousseau, jeho pedagogické ideje a jejich vliv na pedagogiku 20. století.

11. Johan Friedrich Herbart, jeho pedagogické ideje a jejich vliv na pedagogiku 2. pol. 19. století a 20. století.

12. Učitel, jeho profese a vzdělávání

13. Modely školských systémů. Inovace a problémy

14. Český vzdělávací systém, jeho vývoj a současný stav

15. Alternativní školy, jejich vznik a význam v současné době

Last update: Čapek Adamec Martin (08.11.2021)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast.Absolvování zkoušky v podobě testu.

Last update: Čapek Adamec Martin (10.12.2019)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha